Islami dhe shekullarizmi

CHF8.00

2 stok

Doracak i pazëvendësueshëm, madje edhe tekst universitar, për njohjen autentike me Islamin integral, marrëdhëniet e tij me shekullarizmin dhe me sfidat e tjera bashkëkohore.

Titulli: Islami dhe shekullarizmi
Titulli i origjinalit: Islam and Sekularism
Autorë: sejid Muhammed Nakib El-Attas
Përkthyes : Elma Berkolli
Botues : Logos – A
Biblioteka: Lexo
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Dr. Ali Pajaziti
Redaktor artistik: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Afrim Gashi
Redaktor gjuhësor: Rexhep Zllatku
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Doracak i pazëvendësueshëm, madje edhe tekst universitar, për njohjen autentike me Islamin integral, marrëdhëniet e tij me shekullarizmin dhe me sfidat e tjera bashkëkohore.

Kategoritë

Islami dhe shekullarizmi