Islami, një histori e shkurtër për fillestar

CHF7.90

8 stok

Libri “ISLAMI…” është një doracak me të dhëna të mjaftueshme mbi rrjedhën e Islamit gjatë historisë. Vlerësojmë që ky libër edhepse jovëllimor, është i kapshëm, konkret dhe i lehtë për tu kuptuar. Libri në fjalë është pasuruara me fotografi dhe ilustrime të ndryshme, andaj konsiderojmë që bëhen edhe më të kapshëm për lexuesit tanë.

Titulli: Islami, një histori e shkurtër për fillestar
Autor: Nexhat Ibrahimi
Boton: Logos – A, Shkup
Biblioteka: Mendimi Islam
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Nexhat Ibrahimi
Redaktor gjuhësor: Arjan Koçi
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Halil Berisha
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Libri “ISLAMI…” është një doracak me të dhëna të mjaftueshme mbi rrjedhën e Islamit gjatë historisë. Vlerësojmë që ky libër edhepse jovëllimor, është i kapshëm, konkret dhe i lehtë për tu kuptuar. Libri në fjalë është pasuruara me fotografi dhe ilustrime të ndryshme, andaj konsiderojmë që bëhen edhe më të kapshëm për lexuesit tanë.

Udhëzues për fillestar, me njohuri elementare, që në formën e shkurtër e më të thjeshtë shpjegohen çështje të caktuara lidhur me besimin, adhurimin dhe mirësjelljen.

Islami (Një histori e shkurtër për fillestarë) është i shkurtër, i lehtë, konkret, me të dhëna të mjaftueshme për ti mbuluar nevojat e nje muslimani, të cilit i mungon dija për fenë e tij dhe i mjaftueshem per ti mbuluar nevojat e një jomuslimani, i cili per Islamin nuk ka njohuri, ose ka njohuri të pakta e të shtrembëruara si rezultat i paragjykimeve e akuzave në mjedisin ku jeton e vepron.

Ideja për një liber të tillë buron nga fakti se shumë lexues ankohen në librat e gjatë e të vështirë për t’u lexuar e për t’u kuptuar. Leximi i librit të këtillë nuk e bën ekspert lexuesin, as nuk ia mëson bazat e besimit, as çëhtjet juridike bazë, por e sfidon dhe udhëzon të lexojë edhe librin e dytë, edhe te tretë, nga kjo apo nga ajo fushë, e nxit të pyet dikë tjetër, apo edhe ta hapë google-n për ndonjë informacion të caktuar. Synimi është që lexuesi të nxitet të mendojë, të veprojëe dhe të prodhojë.

Kategoritë

Islami, një histori e shkurtër për fillestar