Islami si alternativë

CHF8.90

10 stok

Duke përcjellë ndodhitë e paradokohshme tragjike ne botën islame, vitrinat e librarive janë të vërshuar me vepra me tema islame. Megjithatë, gjatë një hulumtimi më të përafërt, bëhet e qarte se vetëm një numër i vogël autorësh ka dashur apo me të vërtetë ka qenë ne gjendje të shkruajë për backgroundin shpirtëror të fenomenit kulturor të “Islamit”. Të prirë nga frika e fundamentalizmit radikal, “integrizmit”, “luftës se shenjtë” dhe “shpatës islame”, dhe me këtë rast të emëruar me tituj të shumtë, shumë prej lexuesve janë kënaqur me komentet sipërfaqësore sociopolitike.

Titulli: Islami si alternativë
Titulli origjinal: Der Islam als altenative
Titulli në gjuhën boshnjake: Islam kao alternativa
Autorë: Dr. Murad Hofman
Përktheu nga gjuha boshnjake: Agim Abazi
Redaktor: Dr. Bashkim Ali
Lektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan Ism
Kopertina: Jusuf Saliu
Botues: Furkan Ism
Shtypi: Furkan Print

Duke përcjellë ndodhitë e paradokohshme tragjike ne botën islame, vitrinat e librarive janë të vërshuar me vepra me tema islame. Megjithatë, gjatë një hulumtimi më të përafërt, bëhet e qarte se vetëm një numër i vogël autorësh ka dashur apo me të vërtetë ka qenë ne gjendje të shkruajë për backgroundin shpirtëror të fenomenit kulturor të “Islamit”. Të prirë nga frika e fundamentalizmit radikal, “integrizmit”, “luftës se shenjtë” dhe “shpatës islame”, dhe me këtë rast të emëruar me tituj të shumtë, shumë prej lexuesve janë kënaqur me komentet sipërfaqësore sociopolitike.

Është e pamundshme të kihet çfarëdo të kuptuari, madje as ide për forcë lëvizëse dhe karakter të përkushtimit të muslimanëve bashkëkohorë pa njohjen e besimit të tyre, fesë së tyre, Islamit si dhe spiritualitetit të tij.

Ky libër i shkruar nga një musliman gjerman, përshkruan besimin dhe civilizimin e Islamit në dymbëdhjetë kapituj, prei të cilëve çdonjëri korrespondon me temën polemizuese. Kjo është mbrojtje shkencore e Islamit që mbështetet në historinë dhe ndërgjegjshmërinë e problemit, por të liruar nga apologjetika.

Derisa bota perëndimore dhe komunizmi ishin në kundërshtim mes vete, Islami konsiderohej si “rrugë e trete, si opsion ndërmjet dy filozofive. Por sot ai veten e sheh si rruge alternative, si kurorë në botën përsëri dualiste. Vëzhguesit largpamës e konsiderojnë si të pashmangshme se në shekullin e njëzet e një, nëse do Allahu do të bëhet fe dominuese botërore. Arsyeja për këtë është sugjeruar në vetë titullin e librit. Jo vetëm që Islami ta sheh veten si rrugë alternative. Ai është alternativë.

Kategoritë

Islami si alternativë