Jasin, dhjetë suret e shkurtëra dhe shumë të tjera

CHF9.90

S’ka stok

Në këtë libër janë 26 sure të Kuranit me shkronaj arabisht, arabisht me shkronja shqip, kuptimi i sures shqip dhe vlera e asaj sureje. Emrat e bukur të Allahut me shkronja arabisht, arabisht me shkronja shqip si dhe përkthimi në gjuhën shqipe si dhe Amene Resulu poashtu me shkronja arabisht, arabisht me shkronja shqip, përkthimi i saj shqip dhe vlera e tij.

Titulli: Jasin, dhjetë suret e shkurtëra dhe shumë të tjera
Përmblodhi: Hetem Ibrahimi
Përgaditja kompjuterike: Suhejb Xhemaili

Në këtë libër janë 26 sure të Kuranit me shkronaj arabisht, arabisht me shkronja shqip, kuptimi i sures shqip dhe vlera e asaj sureje. Emrat e bukur të Allahut me shkronja arabisht, arabisht me shkronja shqip si dhe përkthimi në gjuhën shqipe si dhe Amene Resulu poashtu me shkronja arabisht, arabisht me shkronja shqip, përkthimi i saj shqip dhe vlera e tij.

Pasi i pamë kërkesat e shumta të muslimanëve në përgjithësi për një punim të tillë, dhe pasi i vërejtëm librat e këtij lloji që përmbajnë risi të shumta dhe gjëra të cilat janë të rrezikshme për imanin e muslimanët, vendosëm tua paraqesim lexuesve një punim të tillë, duke shpresuar sadopak të jetë e dobishme dhe plotësuese e kërkesave të tyre.

Përmbajtja e librit: Surja Jasin, Suretu Fatiha, Suretu Bekare ajetet 1 – 5, Ajetul Kursija, Amene Resulu, Suretu Kehf , Suretu Es Sexhde, Suretu Er-Rrahman, Suretu Waki’ah, Suretu Hashr, Emrat e bukur të Allahut, Suretu Mulk, Suretu El’Ala, Suretu Ed-Duhan, Surja Esh Sherh, Suretu Tin, Suretu Kadr, Suretu Ez Zelze, Suretu Asr, Suretu Fil, Suretu Kurejsh, Suretu Maun, Suretu Keuther, Suretu Kafirun, Suretu Nasr, Suretu Mesed, Suretu Ihlas, Suretu Felek, Suretu Nas.

Kategoritë

Jasin, dhjetë suret e shkurtëra dhe shumë të tjera

CHF9.90