POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 60. -CHF (BRENDA ZVICRËS) NDËRSA JASHTË ZVICRËS POSTA 14.90. -CHF

Jasin, Tebareke, Amme, Vakia Xhumua dhe shumë dua të tjera

CHF9.90

25 stok

Në këtë libër kemi shkruar disa sure nga Kurani famëlart të transkiptuar dhe të përthyera në gjuhën shqipe, kush e lexonë ndonjërën nga këto sure, Allahu xh.sh. për çdo shkronjë e shpërblenë me nga dhjetë sevape.

Titulli: Jasin, Tebareke, Amme, Vakia Xhumua dhe shumë dua të tjera
Përpiloi: Arif Pamuk
Botoi: Sh.B. Lebejke

Në këtë libër kemi shkruar disa sure nga Kurani famëlart të transkiptuar dhe të përthyera në gjuhën shqipe, kush e lexonë ndonjërën nga këto sure, Allahu xh.sh. për çdo shkronjë e shpërblenë me nga dhjetë sevape.

Me të vërtetë Muhamedi salallahu alejhi ve selem është i dërguari i fundit dhe pasi për çdo të dërguar Allahu kishte përcaktuar mrekulli të ndryshme për ta që nëpërmes atyre mrekullive ti udhëzonte njerëzit drej shpëtimit dhe lumturisë, por me vdekjen e çdo të dërguari përfundonte edhe mrekullitë e tija.

Por pasi që Muhamedin alejhhiselam Allahu e dërgoi si të Dërguar për gjithë njerzimin deri në ditën e kijametit, Allahu zgjodhi një mrekulli që me të vërtet meriton tju rezistonte të gjitha kohrave deri në ditën e Gjykimit, All-llahu e zgjodhi Kur’anin si një mrekullitë përjetshme dhe burim i pashtershëm për mirëqenjen dhe dobin e njerëzve. Muhamedi alejhiselam ka thënë: më i miri prej jush është ai që e mëson Kur’anin dhe ua mëson të tjerëve.

Përmbajtja:

Dobitë dhe vlerat nga sureja jasin
Sureja e jasinit me transkiptim
Përkthimi i jasinit në gjuhën shqipe
Lutja e Jasinit Arabisht
Lutja e jasinit me transkiptim
Lutja e Jasinit shqip
Në daljen nga shtëpia
Lutja Mubin
Lutja Mubin me transkiptim
Në raste të veçanta
Dobia dhe vlera e Lutjes Mubin
Kur dëshirojmë të pendohemi
Gjatë nisjes për në xhami
Në rast të ëndrrës së keqe
Në rastin e dy bajrameve
Dobitë e sures el mulk
Suretu el mulk me transkiptim
Përkthimi i suresl el mulk
Për largimin e vështërsive
Në rast të ndonjë problemi
Lutja që i perfshin të gjitha Lutjet
Dobitë e kaptinës Amme
Suretu ennebe ( Amme )
Përkthimi i i sures ennebe ( Amme )
Në rast të vizitës së të sëmuarit
Ne rast të frigës nga shejtani
Me rastin e hyrjës në xhami
Dobia e leximit të kaptinës Xhum’a
Surtu el xhumua
Përkthimi i sures ( el xhumua )
Suretu es sxhde
Përkthimi i sures es sexhde
Për hapjen e kismetit ( fatit )
Sureja el kijameh
Suretu kijameh me transkiptim
Përkthimi i sures kijameh
Lutja për përforcimin e besimit
Suretu duhan
Përkthimi i sures duhan
Në rast të çështjeve të rëndësishme
Suretu el vakia
Përkthimi i sures el vakiah
Në zgjuarje
Kundër shqetësimeve pa zgjidhje
Surej a Errahman
Suretu Errahman me transkiptim
Përkthimi i sures Errahman
Në natën e kadrit
Sejjidul istigfar
Lutja që e hidhëron shejtanin
Për tu mbrojtur nga syri i keq
Duaja e ushqimit
Lutja për fëmiun e lazdruar
Në rast të vesveses
Sureja Ettarik
Përkthimi i sures Ettarik
Që të ketë begati në shtëpi
Lutja e atij i cili gjendet në borxhe
Për të shpëtuar nga vështirësitë ekonomike
Lutja që lexohet gjatë hyrjes në provim
Duaja e kërkesës dhe dëshirës
Per të shpëtuar nga magjia dhe sihri
Duaja e cila lexonet kundër (ndaj) shikimit të hipohon-drisë -(vesvese) dhe fantazmave
Ata të cilët dëshirojnë të kenë jetë të gjatë
Emrat e bukur të All-llahut Xh. Sh.
Salaten Tunxhina
Salaten Tunxhina me transkiptim
Duaja që duhet lexuar kundër dhimhjeve
Fshehtësitë e Bismilahit
Për fëmijët që vazhdimisht sëmuren
4444 Salat Tefrixhijje dhe Duaja për nevojë
Dobia e leximit të këtij salavati
Duaja e kenzul arshit e transkiptuar
Vlera e duasë Kenzul Arsh
Tespihët ( lavdrimi i Allahut) që lexohen gjatë tre muajve:  – Dobia e muajit Rexheb, – Dobia e muajit Shaban dhe dobia e muajit Ramazan
Ç’duhet të thotë njeriu që ka Borxh
Duaja e çelsit të xhennetit
Duaja e çelësit të xhenetit shqip
Lutja e çelsit të xhenetit e transkiptuar
Duaja dbe tesbihi i Imam Adhamit
Duaja dhe tesbihi i Imam Adhamit e transkiptuar
Lutja e istihares
Lutja e istihares me transkiptim
Lutja në rast nevoje
Lutja me transkitim
Duaja e ismul Eadham
Duaja e ismul Eadhamit me trnskiptimi
Sure El Fatiha
Sure El Fatiha me transkiptim
Elif’ lam mim
Suretu El Fil
Suretu EI Kurejsh
Suretu El-Mäun
Suretu El Keuther
Suretu El Käfirun
Suretu En Nasr
Suretu El Mesed
Subhaneke
Ettehijjätu
Duaja e kunutit
Lutjet e mëngjesit dhe të mbrëmjes
Ajetul kursija
Mbetet nën mbrojtjen e Allahut
Ajetul kursija me transkiptim
Suretu El Ihlas
Suretu El Felek
Suretu En Nas
Tri ajetet e fundit të sures El Hashr
Amen resulu
Përkthimi i Amene resulit
Lutja pas leximit të ndonjërës sure nga Kurani

Kategoritë

Jasin, Tebareke, Amme, Vakia Xhumua dhe shumë dua të tjera