Jasin, Tebareke, Amme, Vakia Xhumua dhe shumë dua të tjera

CHF9.90

15 stok

Në këtë libër kemi shkruar disa sure nga Kurani famëlart të transkiptuar dhe të përthyera në gjuhën shqipe, kush e lexonë ndonjërën nga këto sure, Allahu xh.sh. për çdo shkronjë e shpërblenë me nga dhjetë sevape.

Titulli: Jasin, Tebareke, Amme, Vakia Xhumua dhe shumë dua të tjera
Përpiloi: Arif Pamuk
Botoi: Sh.B. Lebejke

Në këtë libër kemi shkruar disa sure nga Kurani famëlart të transkiptuar dhe të përthyera në gjuhën shqipe, kush e lexonë ndonjërën nga këto sure, Allahu xh.sh. për çdo shkronjë e shpërblenë me nga dhjetë sevape.

Me të vërtetë Muhamedi salallahu alejhi ve selem është i dërguari i fundit dhe pasi për çdo të dërguar Allahu kishte përcaktuar mrekulli të ndryshme për ta që nëpërmes atyre mrekullive ti udhëzonte njerëzit drej shpëtimit dhe lumturisë, por me vdekjen e çdo të dërguari përfundonte edhe mrekullitë e tija.

Por pasi që Muhamedin alejhhiselam Allahu e dërgoi si të Dërguar për gjithë njerzimin deri në ditën e kijametit, Allahu zgjodhi një mrekulli që me të vërtet meriton tju rezistonte të gjitha kohrave deri në ditën e Gjykimit, All-llahu e zgjodhi Kur’anin si një mrekullitë përjetshme dhe burim i pashtershëm për mirëqenjen dhe dobin e njerëzve. Muhamedi alejhiselam ka thënë: më i miri prej jush është ai që e mëson Kur’anin dhe ua mëson të tjerëve.

Përmbajtja:

Dobitë dhe vlerat nga sureja jasin
Sureja e jasinit me transkiptim
Përkthimi i jasinit në gjuhën shqipe
Lutja e Jasinit Arabisht
Lutja e jasinit me transkiptim
Lutja e Jasinit shqip
Në daljen nga shtëpia
Lutja Mubin
Lutja Mubin me transkiptim
Në raste të veçanta
Dobia dhe vlera e Lutjes Mubin
Kur dëshirojmë të pendohemi
Gjatë nisjes për në xhami
Në rast të ëndrrës së keqe
Në rastin e dy bajrameve
Dobitë e sures el mulk
Suretu el mulk me transkiptim
Përkthimi i suresl el mulk
Për largimin e vështërsive
Në rast të ndonjë problemi
Lutja që i perfshin të gjitha Lutjet
Dobitë e kaptinës Amme
Suretu ennebe ( Amme )
Përkthimi i i sures ennebe ( Amme )
Në rast të vizitës së të sëmuarit
Ne rast të frigës nga shejtani
Me rastin e hyrjës në xhami
Dobia e leximit të kaptinës Xhum’a
Surtu el xhumua
Përkthimi i sures ( el xhumua )
Suretu es sxhde
Përkthimi i sures es sexhde
Për hapjen e kismetit ( fatit )
Sureja el kijameh
Suretu kijameh me transkiptim
Përkthimi i sures kijameh
Lutja për përforcimin e besimit
Suretu duhan
Përkthimi i sures duhan
Në rast të çështjeve të rëndësishme
Suretu el vakia
Përkthimi i sures el vakiah
Në zgjuarje
Kundër shqetësimeve pa zgjidhje
Surej a Errahman
Suretu Errahman me transkiptim
Përkthimi i sures Errahman
Në natën e kadrit
Sejjidul istigfar
Lutja që e hidhëron shejtanin
Për tu mbrojtur nga syri i keq
Duaja e ushqimit
Lutja për fëmiun e lazdruar
Në rast të vesveses
Sureja Ettarik
Përkthimi i sures Ettarik
Që të ketë begati në shtëpi
Lutja e atij i cili gjendet në borxhe
Për të shpëtuar nga vështirësitë ekonomike
Lutja që lexohet gjatë hyrjes në provim
Duaja e kërkesës dhe dëshirës
Per të shpëtuar nga magjia dhe sihri
Duaja e cila lexonet kundër (ndaj) shikimit të hipohon-drisë -(vesvese) dhe fantazmave
Ata të cilët dëshirojnë të kenë jetë të gjatë
Emrat e bukur të All-llahut Xh. Sh.
Salaten Tunxhina
Salaten Tunxhina me transkiptim
Duaja që duhet lexuar kundër dhimhjeve
Fshehtësitë e Bismilahit
Për fëmijët që vazhdimisht sëmuren
4444 Salat Tefrixhijje dhe Duaja për nevojë
Dobia e leximit të këtij salavati
Duaja e kenzul arshit e transkiptuar
Vlera e duasë Kenzul Arsh
Tespihët ( lavdrimi i Allahut) që lexohen gjatë tre muajve:  – Dobia e muajit Rexheb, – Dobia e muajit Shaban dhe dobia e muajit Ramazan
Ç’duhet të thotë njeriu që ka Borxh
Duaja e çelsit të xhennetit
Duaja e çelësit të xhenetit shqip
Lutja e çelsit të xhenetit e transkiptuar
Duaja dbe tesbihi i Imam Adhamit
Duaja dhe tesbihi i Imam Adhamit e transkiptuar
Lutja e istihares
Lutja e istihares me transkiptim
Lutja në rast nevoje
Lutja me transkitim
Duaja e ismul Eadham
Duaja e ismul Eadhamit me trnskiptimi
Sure El Fatiha
Sure El Fatiha me transkiptim
Elif’ lam mim
Suretu El Fil
Suretu EI Kurejsh
Suretu El-Mäun
Suretu El Keuther
Suretu El Käfirun
Suretu En Nasr
Suretu El Mesed
Subhaneke
Ettehijjätu
Duaja e kunutit
Lutjet e mëngjesit dhe të mbrëmjes
Ajetul kursija
Mbetet nën mbrojtjen e Allahut
Ajetul kursija me transkiptim
Suretu El Ihlas
Suretu El Felek
Suretu En Nas
Tri ajetet e fundit të sures El Hashr
Amen resulu
Përkthimi i Amene resulit
Lutja pas leximit të ndonjërës sure nga Kurani

Kategoritë

Jasin, Tebareke, Amme, Vakia Xhumua dhe shumë dua të tjera