Jeta dhe vepra e Imam Tahaviut

CHF6.90

5 stok

Në këtë libër autori paraqet biografinë dhe punën e palodhshme të këtij dijetari të madh të Ehli Sunnetit.

Titulli: Jeta dhe vepra e Imam Tahaviut
Titulli i origjinalit: The Biography of Imam Tahaawi
Autor: Mufti Seid Ahmed Palanpuri
Përkthyes nga anglishtja: Fatih Ibrahimi
Botues: Logos – A
Biblioteka: Mendimi Islam
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktorë: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Nexhat Ibrahimi
Redaktorë gjuhësor: Arjan Koçi
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Naser Fera
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Në këtë libër autori paraqet biografinë dhe punën e palodhshme të këtij dijetari të madh të Ehli Sunnetit.

Në fakt libri në fjalë e njofton lexuesin me Imam Tahaviun, mësuesit, nxënësit si dhe disa nga veprat e tij. Ky libër iu shërben studiuesve të teologjisë dhe të gjithë atyre që duan të njihen me Imam Tahaviun.

Kategoritë

Jeta dhe vepra e Imam Tahaviut