Jeta dhe vepra e katër halifëvë, (el-hulefau’r-r-rashidin)

CHF10.00

4 stok

Jeta dhe veprat e tyre duhet të na sherbejnë si shembull për veprimet dhe sjelljet tona në këtë botë dhe duke shpresuar për të fituar edhe botën tjetër. Ju preferojmë këtë libër dhe i lutemi Allahut të sjellë dobi të madhe me qëllim të përmirësimit të veprave tona.

Category:

Titulli: Jeta dhe vepra e katër halifëvë, (el-hulefau’r-r-rashidin)
Autorë: Dr. Emin El-Kuda
Përktheu: Dr. Sci. Selim Sylejmani
Për botuesin: Zekirja Abdullah
Redaktor profesional: Avni ef. Aliu
Redaktura gjuhësore: Islam Osmani
Realizimi kompjuterik: Fahrudin Ismaili
Botoues: OJQ Drita – Gjilan
Shtypi: Focus Print, Shkup

Jeta dhe veprat e tyre duhet të na sherbejnë si shembull për veprimet dhe sjelljet tona në këtë botë dhe duke shpresuar për të fituar edhe botën tjetër. Ju preferojmë këtë libër dhe i lutemi Allahut të sjellë dobi të madhe me qëllim të përmirësimit të veprave tona.

Kategoritë

Jeta dhe vepra e katër halifëvë, (el-hulefau’r-r-rashidin)