Jeta pas vdekjes

CHF8.90

86 stok

Libri Jeta pas vdekjes në pika të shkurtëra merret me disa gjendje të ndryshme të njeriut, me rastin e vdekjes, jetën në varr, kijametin, ringjalljen e sërishme dhe përshkrimin e disa gjendjeve në Ditën e gjykimit.

Titulli: Jeta pas vdekjes
Titulli i origjinalit: Ed-durru el fahire fi ma’rifeti ulu’i-i-ahire
Autorë: Muhammeed El Gazali
Kryeredaktor: Abdurrahman Asllani
Përktheu nga boshnjakishtja: Dr. Sci. Selim Sylejmani
Redaktor gjuhësor: Ahmed R. Ramadani
Radhitja kompjuterike: Islam Reshiti
Dizajni i ballinës: Kujtim Ameti
Boton: Asr Tetovë
Libri ka 126 faqe

Libri Jeta pas vdekjes në pika të shkurtëra merret me disa gjendje të ndryshme të njeriut, me rastin e vdekjes, jetën në varr, kijametin, ringjalljen e sërishme dhe përshkrimin e disa gjendjeve në Ditën e gjykimit.

 

Kategoritë

Jeta pas vdekjes