Kaptina EL-KEHF

CHF18.00

3 stok

Të njoftuarit me kaptinën El – Kehf, shkaqet e zbritjes së saj, ajo që ka ardhur rreth rëndësisë së saj dhe tematika e saj kryesore është esenca e këtij libri.

Category:

Titulli: Kaptina EL-KEHF
Autor: Abdulhalik Sherif
Përktheu nga Arabishtja: Artan Musliu
Recensent: Hasan Baftijari
Redaktor gjuhësor: Namir Lapardhaja
Korrektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan Ism
Kopertina: Jusuf Saliu
Botues: Furkan Ism
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Formati: A5
Faqe: 420

Të njoftuarit me kaptinën El – Kehf, shkaqet e zbritjes së saj, ajo që ka ardhur rreth rëndësisë së saj dhe tematika e saj kryesore është esenca e këtij libri.

Kaptina El – Kehf është një prej kaptinave mekase dhe rënditja e saj në Kur’an është e 18 – ta në radhë. Thuhet se ajo ka zbritur pas kaptinës El – Gashijeh dhe ka gjithsej 110 ajete. Të gjitha ajetet e saj janë mekase me përjashtim të atij të 38 – të dhe prej ajetit 83 deri 110, që janë shpallur pas hixhretit, pra janë medinase.

Kategoritë

Kaptina EL-KEHF