Kodi social dhe moral në Islam

CHF11.90

5 stok

Ky libër thekson rregulla të sjetljes sociale dhe morale të vëna nga Ligjvënësi në një sistem të plot të quajtar islam. Ai përqendrohet në konceptet themelore sociale e morale, përmes të cilave Islami u tregon ithtarëve të vet rrugën që duhet ndjekur me qëllim për të arritur lumturi në këtë botë dhe për përgatitur për në botën e amshueshme. Në të janë diskutuar të drejtat dhe obligimet e muslimanëve lidhur me raportet e ndryshmetë tyre mes vete bashkë me rregullat e sjelljes dhe zakonet.

Category: Tags: , , ,

Titulli: Kodi social dhe moral në Islam
Autor: Muhamed el Kudri
Përkthyes nga anglishtja: Arsim Jonuzi
Redaktor gjuhësor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Shtëpia botuese Furkan ISM

Ky libër thekson rregulla të sjetljes sociale dhe morale të vëna nga Ligjvënësi në një sistem të plot të quajtar islam. Ai përqendrohet në konceptet themelore sociale e morale, përmes të cilave Islami u tregon ithtarëve të vet rrugën që duhet ndjekur me qëllim për të arritur lumturi në këtë botë dhe për përgatitur për në botën e amshueshme. Në të janë diskutuar të drejtat dhe obligimet e muslimanëve lidhur me raportet e ndryshmetë tyre mes vete bashkë me rregullat e sjelljes dhe zakonet.

Islami është feja e vetme ideale dhe ai është i vetmi që jep një kod të plotë të udhëzimit në të gjitha aktivitetet njerëzore. Ai jo vetëm që e porosit njeriun për të pasur besim në Krijuesin e tij – Allahun e Lartësuar, por edhe skicon porosi lidhur me marrëdhëniet me krijesat, gjegjësisht me njerëzit. Ai (Islami) na mëson se ekziston jetë edhe pas jetës së kësaj bote dhe na urdhëron të besojmë në të.

Rrjedhimisht, motoja e Islamit është: “O Zoti ynë, na jep të mira në këtë jetë, të mira në botën tjetër dhe na ruaj prej dënimit me zjarr!” (Kuran, 2: 201).

Kategoritë

Kodi social dhe moral në Islam