Komentar i dyzet Haditheve të Neveviut

CHF26.00

3 stok

Neveviu shkroi shumë libra, prej të cilëve “40 hadithet” meriton një vend më vete. Në fakt, numri i haditheve nuk është 40, por 42, mirëpo arabët, kur përmendin numra, përmendin vetëm të plotët dhe thonë, për shembull, 40, edhe pse mund të jetë një apo dy më shumë ose rnë pak.

Category:

Titulli: Komentar i dyzet Haditheve të Neveviut
Titulli i origjinalit: Sherh El-Erbaine En Nevevije
Autorë: Muhamme Ibën Salih el-Uthejmin
Përktheu nga arabishtja: Agim Bekiri
Redaktorë profesional: Sedat Shabani, Metush Memedi
Lektor: Fatmir Baçi
Botues: Sh. B. Nun

Neveviu shkroi shumë libra, prej të cilëve “40 hadithet” meriton një vend më vete. Në fakt, numri i haditheve nuk është 40, por 42, mirëpo arabët, kur përmendin numra, përmendin vetëm të plotët dhe thonë, për shembull, 40, edhe pse mund të jetë një apo dy më shumë ose rnë pak.

Çdo nxënës i dijes duhet ti mësojë përmendësh këta dyzet hadithe, këta janë përzgjedhur mes një gjerdani të, gjatë hadithesh dhe përfshijnë shumë kapituj, për ta bërë kësisoj të dallueshëm nga librat e tjerë. Nëse shohim, për shembull, librin “Umdetul ahkam”, do të vërejmë se përfshin vërtet hadithe të përzgjedhur, mirepo të gjithë kanë të bëjnë me sferen e Fik-hut. Kërkojmë ndihmën e Allahut në komentimin e këtyre haditheve, se vetëm Allahu jep sukses, dhe sukses i vërtetë është vetëm ai që vjen drejtpërsëdrejti prej Allahut.

Kategoritë

Komentar i dyzet Haditheve të Neveviut