Komentimi i 40 haditheve të Imam Neveviut

CHF18.90

S’ka stok

Neveviu shkroi shumë libra, prej të cilëve “40 hadithet” meriton një vend më vete. Në fakt, numri i haditheve nuk është 40, por 42, mirëpo arabët, kur përmendin numra, përmendin vetëm të plotët dhe thonë, për shembull, 40, edhe pse mund të jetë një apo dy më shumë ose rnë pak.

Titulli: Komentimi i 40 haditheve të Imam Neveviut
Autorë: Mustafa Buga, Muhijidin Mistu
Përktheu: Dr.Naser Ramadani
Recensentë: Dr. Faredin Ebibi, Dr. Shaban Sulejmani
Lektor: Dr. Mustafa Ibrahimi
Korrektor: Agim Abazi
Përgaditja kompjuterike dhe dizajni: Jusuf Saliu
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Sh. B. Furkan Ism – Shkup

Neveviu shkroi shumë libra, prej të cilëve “40 hadithet” meriton një vend më vete. Në fakt, numri i haditheve nuk është 40, por 42, mirëpo arabët, kur përmendin numra, përmendin vetëm të plotët dhe thonë, për shembull, 40, edhe pse mund të jetë një apo dy më shumë ose rnë pak.

Çdo nxënës i dijes duhet ti mësojë përmendësh këta dyzet hadithe, këta janë përzgjedhur mes një gjerdani të, gjatë hadithesh dhe përfshijnë shumë kapituj, për ta bërë kësisoj të dallueshëm nga librat e tjerë. Nëse shohim, për shembull, librin “Umdetul ahkam”, do të vërejmë se përfshin vërtet hadithe të përzgjedhur, mirepo të gjithë kanë të bëjnë me sferen e Fik-hut. Kërkojmë ndihmën e Allahut në komentimin e këtyre haditheve, se vetëm Allahu jep sukses, dhe sukses i vërtetë është vetëm ai që vjen drejtpërsëdrejti prej Allahut.

Kategoritë

Komentimi i 40 haditheve të Imam Neveviut

CHF18.90