Komentimi i Nesefiut, pjesa e parë

CHF18.00

4 stok

Komentimi i Nesefiut, pjesa e parë janë suret Fatiha, El-Bekare, Al-Imran, En-Nisa, El-Maide dhe El-En’am. Komentimi i Kur’anit që është burimi kryesor i Islamit, është një punë mjaft komplekse, delikate dhe me përgjegjësi. Është rruga dhe çelësi që hapë thesarin dhe begatitë e Kur’anit, i cili u shpall për ta udhëzuar njerëzimin.

Titulli: Komentimi i Nesefiut, pjesa e parë
Autorë: Imam Abdullah ibën Ahmed ibën Mahmud En-Nesefi
Përkthyes: Xhemaledin Misimi
Redaktor: Hamdi Iljazi
Lektor: Mr. Elez Ismaili
Botues: Xhemaledin Misimi
Shtypshkronja: Alma Shkup

Komentimi i Nesefiut, pjesa e parë janë suret Fatiha, El-Bekare, Al-Imran, En-Nisa, El-Maide dhe El-En’am. Komentimi i Kur’anit që është burimi kryesor i Islamit, është një punë mjaft komplekse, delikate dhe me përgjegjësi. Është rruga dhe çelësi që hapë thesarin dhe begatitë e Kur’anit, i cili u shpall për ta udhëzuar njerëzimin.

Kategoritë

Komentimi i Nesefiut, pjesa e parë