Komentimi i pesë kushteve të islamit

CHF8.00

82 stok

Në këtë libër janë cekur gjërat elementare mbi shtyllat e islamit, shkurtimisht, me fjalë të qarta për masën e thjeshtë. Po ashtu autori i librit e cek mendimin me të saktë të cilin mendon se është me i saktë, duke iu larguar theksimit të mendimeve të shumta të dijetarëve që të mos e fusë lexuesin e tij në huti.

Titulli: Komentimi i pesë kushteve të islamit
Autori: Disa nxënës të dijes
Kontrolloi dhe parathënien e shkroi dijetari Abdullah ibn Abdurahman EI-Xhibrin
Përktheu: Nexhat Ceka
Lekturoi: Gjylsime Zenuni-Jashari
Recenzoi: Ali Shabani
Faqosja: Muhamed Bajrami
Botues: Guraba – Gostivar

Në këtë libër janë cekur gjërat elementare mbi shtyllat e islamit, shkurtimisht, me fjalë të qarta për masën e thjeshtë. Po ashtu autori i librit e cek mendimin me të saktë të cilin mendon se është me i saktë, duke iu larguar theksimit të mendimeve të shumta të dijetarëve që të mos e fusë lexuesin e tij në huti.

Andaj në qoftë se muslimani i thjeshtë e mëson një dispozitë dhe punon sipas saj, e din edhe argumentin, është i sinqertë, e arrin shpërblimin dhe shpëton nga dënimi për përtaci dhe mosinteresim. Andaj porosisim që njerëzit e mirë e të gjithë trojeve islame të ndihmojnë në përhapjen e këtij libri dhe të ngjashëm me të që ai i cili e lexon të jetë i qartë në çështjen e tij, sepse kush udhëzon për në të mirë e ka shpërblimin e atij i cili e ndjek, duke mos iu pakësuar shpërblimi asnjërit prej atyre që e veprojnë.

Kategoritë

Komentimi i pesë kushteve të islamit