Komplet prej 5 Librave: Shehadeti, Përse namazi, Agjërimi, Zekati, Haxhi

CHF10.00CHF20.00 (-50%)

S’ka stok

Komplet prej pesë librave mbi shtyllat kryesore të fesë islame. Të shpjeguara në mënyrë të shkurtë dhe shumë qartë mbi vlerën, kuptimin dhe rëndësinë e secilës prej tyre. Duke filluar nga Shehadeti, dëshmia e besimit Islam, pastaj vazhdon me pyetjen Përse Namazi, duke vazhduar me Agjërimin, edukatë dhe vetëngadhnjim, në mënyrë shumë të qartë shpjegohet Zekati si pastrim dhe shtim i pasurisë dhe në fund shpejgohet Haxhi, kuptimi, kushtet dhe konditat e tij. Një komplet prej 5 librave që duhet të gjendet në qdo shtëpi të muslimanit.

Komplet prej 5 Librave:

Libri i parë: Shehadeti dëshmia e besimit Islam
Autorë:Ebul A’la el-Mevdudi, pjesë nga libri: Të kuptuarit e drejtë të Islamit
Përktheu: Metin Izeti
Redaktor profesiona: Muhamed Mustafa
Redaktura gjuhësore: Dr. Mehmet Halimi
Korrektore: Fatmire Ajdini – Hoxha
Përgaditi për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: Focus Print – Shkup
Për botuesin: Mr. Nuredin Ahmeti
Botues: Asociacioni për Kulturë, Edukim dhe Arsim AKEA –Dega Prishtinë

Libri i dytë: Përse Namazi
Titulli i origjinalit: Niçin Namaz?
Autorë: Vehbi Karakash
Shqiproi: Naser Bytyqi
Redaktura gjuhësore – korrektor: Fatmire Ajdini – Hoxha
Përgaditi për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: Focus Print – Shkup
Për botuesin: Mr. Nuredin Ahmeti
Botues: Asociacioni për Kulturë, Edukim dhe Arsim AKEA –Dega Prishtinë

Libri i tretë: Agjërimi, edukatë dhe vetëngadhnjim
Titulli i origjinalit: Es-Sawmu – terbijetubn we xhihadun
Shqiproi: Nexhat Ibrahimi
Redaktura gjuhësore: Jusuf Gashi, Fatmire Ajdini – Hoxha
Korrektor: Hajrullah Hoxha, Fatmire Ajdini – Hoxha
Përgaditi për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: Focus Print – Shkup
Për botuesin: Mr. Nuredin Ahmeti
Botues: Asociacioni për Kulturë, Edukim dhe Arsim AKEA –Dega Prishtinë

Libri i katërtë: Zekati, pastrim dhe shtim i pasurisë
Autorë: Abdulhamid Mahmud Tuhmaz, pjesë nga libri Fikhu Hanefi 1
Përktheu: Dr. Selim Sylejmani
Redaktura profesionale: Mr. Flamur Sofiu
Redaktura gjuhësore: Dr. Hysen Matoshi
Korrektor: Blerim Halili
Përgaditi për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: Focus Print – Shkup
Për botuesin: Mr. Nuredin Ahmeti
Botues: Asociacioni për Kulturë, Edukim dhe Arsim AKEA –Dega Prishtinë

Libri i pestë: Haxhi, kuptimi, kushtet dhe konditat
Autorë: Abdulhamid Mahmud Tuhmaz, pjesë nga libri Fikhu Hanefi 1
Përktheu: Dr. Selim Sylejmani
Redaktura profesionale: Mr. Flamur Sofiu
Redaktura gjuhësore: Dr. Hysen Matoshi
Korrektor: Blerim Halili
Përgaditi për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: Focus Print – Shkup
Për botuesin: Mr. Nuredin Ahmeti
Botues: Asociacioni për Kulturë, Edukim dhe Arsim AKEA –Dega Prishtinë

Kategoritë

Komplet prej 5 Librave: Shehadeti, Përse namazi, Agjërimi, Zekati, Haxhi

CHF10.00CHF20.00 (-50%)