Legjislacioni Islam

CHF19.90

4 stok

Libri “Legjislacioni islam” është katalogu apo orientuesi që secilit ia lehtëson të kuptuarit e Islamit dhe legjislacionit islam, apo edhe krijimin e një lidhjeje të fortë mes sintagmatikes dhe sistematikes. Ky libër shpjegon se Islami nuk është monolit, arkaik, paragjykues, mizor apo klasifikues. Ky libër pasqyron Islamin, respektivisht legjislacionin islam si pikën më të thumbuar të Islamit, në një formë të qartë dhe lehtë të kuptueshme për shoqërinë shqipfolëse.

Titulli: Legjislacioni Islam
Autor: Mr. Ejup Haziri
Boton: Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës
Shtëpia botuese “Dituria Islame”
Biblioteka “Fikh dhe Jurisprudencë Islam”
Për botuesin: Mr. Naim Tërnava
Recensentë: Prof. Asoc. Dr. Fahrush Rexhepi
Lektor: Isa Bajçinca
Ballina: Bashkim Mehani
Redaktor teknik & Realizimi kompjuterik: Nuhi Simnica
Shtypi: “Iliri” – Prishtinë
Faqe: 452

Libri “Legjislacioni islam” është katalogu apo orientuesi që secilit ia lehtëson të kuptuarit e Islamit dhe legjislacionit islam, apo edhe krijimin e një lidhjeje të fortë mes sintagmatikes dhe sistematikes. Ky libër shpjegon se Islami nuk është monolit, arkaik, paragjykues, mizor apo klasifikues. Ky libër pasqyron Islamin, respektivisht legjislacionin islam si pikën më të thumbuar të Islamit, në një formë të qartë dhe lehtë të kuptueshme për shoqërinë shqipfolëse.

Autori Ejup Haziri ka bërë një punë për lëvdatë, meqë përveçse ka paraqitur përkufizimet për Islamin dhe legjislacionin islam, ai ka folur edhe për veçoritë kryesore të këtij legjislacioni, sferat që përfshin si dhe kapitujt që ka, duke e krahasuar edhe me legjislacionin evropian/kosovar. Përndryshe, vetë struktura e librit është një pasqyrë shumë e qartë e legjislacionit islam.

Duke qenë se legjislacioni islam përfshin çdo segment të jetës së njeriut, dhe çdo fushë që ndërlidhet me njeriun, familjen, shoqërinë, shtetin, dhe lidhjet tjera njeri-Zot, ky libër na e rikujton edhe më se njeriu patjetër duhet të mendojë për lidhjen vertikale Tokë-qiell, respektivisht njeri-Zot. Prandaj, rikujtojmë edhe këtu se përqendrimi i njeriut vetëm në horizontalen, sintagmatiken, shijimin vetëm të asaj që ka jeta pa menduar më tej për prejardhjen e saj a lidhjen që ka ajo me diçka tjetër, apo se jeta është thjesht një udhëtim që ka një fund, apo një udhëtim i pafund, e të tjera mendime, derivojnë në negativen (-), minus. Në atë që nënkupton mangimin, të mangësuarit. Pra, negativen. Duhet patjetër të ekzistojë edhe vertikalja, sistematikja, frymëzimi nga ajo që shohim dhe të menduarit për prejardhjen e asaj, lidhjen shpirtërore Krijues-krijesë, që përfundimisht jeta të ketë një kuptim që derivon pozitiven (+), plusin. Atë që nënkupton plotësimin, shtimin. Pra, pozitiven. Prandaj, feja dhe legjislacioni hyjnor është koncept i një lidhjeje vertikale (jetës personale) dhe një mbarështrimi horizontal (botës përreth).

Libri “Legjislacioni islam”, është libër që flet për legjislacionin islam që, siç thotë edhe vetë autori, vjen si një lëvizje që rregullon dhe sistemon çështjet e thjeshta dhe delikate të njeriut, e që njeriu vetë asnjëherë s’do të mundte t’i rregullonte.

Kategoritë

Legjislacioni Islam