Marrëdhëniet ndërkombëtare në Islam

CHF11.90

4 stok

Ky libër i qaset studimit të bashkësisë njerëzore si tërësi dhe individit si pjesë përbërëse e saj. Gjithashtu, studiohen edhe pikëpamjet Islame mbi marrëdhëniet ndërkombëtare, të cilat duhet të sëndërtohen mbi të njëjtat parime mbi të cilat sëndërtohen raportet nërshoqërore dhe ato individuale, siç është mëshira, dashuria, drejtësia, përmbushja e premtimit dhe fisnikëria, parime që ashtu siç rregullojnë marrëdhëniet individuale duhet ti rrëgullojnë edhe ato ndërshoqërore.

Titulli: Marrëdhëniet ndërkombëtare në Islam
Autor: Muhammed Ebu ZEHRA
Përkthyes: Mervan JAKUPI
Laktor: Namir LAPARDHAJA
Korrektor: Agim ABAZI
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf SALIU
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Sh. B. Furkan Ism – Shkup

Ky libër i qaset studimit të bashkësisë njerëzore si tërësi dhe individit si pjesë përbërëse e saj. Gjithashtu, studiohen edhe pikëpamjet Islame mbi marrëdhëniet ndërkombëtare, të cilat duhet të sëndërtohen mbi të njëjtat parime mbi të cilat sëndërtohen raportet nërshoqërore dhe ato individuale, siç është mëshira, dashuria, drejtësia, përmbushja e premtimit dhe fisnikëria, parime që ashtu siç rregullojnë marrëdhëniet individuale duhet ti rrëgullojnë edhe ato ndërshoqërore. Këtu shpjegohet se në Islam nuk ka përparësi përkatësia racore sepse të gjithë njerëzit janë të barabartë tek Zoti i Plotëfuqishëm, andaj edhe kërkohet që ata të trajtojnë njeri tjetërin në mënyrë të barabartë dhe se nga ata kërkohet të njihen, takohen dhe të bashkëpunojnë mes tyre me qëllim të shfrytëzimit të begative të kësaj bote përmes shkëmbimit të mallrave dhe mirësive që ata disponojnë. E gjithë kjo shoqërohet me argumente nga Kur’ani, Sunneti, praktika e gjeneratave të para të muslimanëve dhe qëndrimet e juristëve muslimanë.

Përmbajtja e librit: Marrëdhëniet ndërkombëtare në Islam, Solidariteti shoqëror në Islam, Hyrje në shkencën e jurisprudencës islame, Martesa dhe shkurorëzimi në Islam, Dispozitat islame mbi statusin e fëmijëve, Trashëgimia dhe testamenti në Islam, Parimet themelore mbi të cilat sendërtohen marrëdhëniet ndërnjerëzore, Dinjiteti njerëzor, Uniteti i gjinisë njerëzore, Bashkëpunimi mbarënjerëzor, Toleranca, Liria, Liria e besimit, Liria për të vendosur, Normat morale, Drejtësia, Reciprociteti, Përmbushja e premtimit të dhënë (respektim i marrëveshjeve), Miqësia dhe ndalimi nga aktet e dhunshme, Përkrahja e të shtypurve, Ndalimi nga shkatërrimi, Parimi themelor mbi të cilin sendërtohen marrëdhëniet ndërkombëtare është paqja, Dar el-islam, dar el-harb dhe dar el and, Dár el-islam, Dar el-harb, Dár el-ahd, Sovraniteti, Muslimani, subjekt nën juridiksionin islam,  Pozita e jomuslimanëve nën sovranitetin e shtetit islam 112 3.2.1. Statusi ‘populli i mbrojtur (ehlu-dhimmeh) nuk detyron integrimin e tyre në shoqërinë muslimane, Pozita juridike e qytetarit të shtetit armik (harbijj), të cilit i është dhënë leja për qëndrim të përkohshëm në shtetin islam që i garanton atij sigurinë personale dhe sigurinë e pasurisë (muste’men), Shtrirja e ligjit islam mbi personin që mban statusin muste’men, Përfaqësuesit diplomatik, Trashëgimia e muste’menit, Konventat dhe marrëveshjet për paqe, Respektimi i marrëveshjeve, Marrëveshjet e përkohshme dhe ato të përhershme, Marrëveshja për mbrojtje dhe kontrata, Neutraliteti, etj….

Kategoritë

Marrëdhëniet ndërkombëtare në Islam