Martesa dhe mardhëniet intime në Islam

CHF6.50

197 stok

Martesa është një institucion shumë i rëndësishëm, të cilit Islami i kushton rëndësi të veçantë. Këtë në mënyrën më të mirë na e ka treguar autori i këtij libri, që është para nesh, e që e trajton martesën dhe marrëdhëniet martesore. Autori me argumente ka sjellur të gjitha gjërat relevante që kanë të bëjnë me këtë temë, duke i bazuar të gjitha qendrimet në bazat kur’anore dhe sunnetin e Resulullahut a.s., e ndonjëherë edhe në mendimet e dijetarëve të hershëm duke paraqitur edhe qëndrimet e tija, që këtë libër na e bëjnë edhe më të dashur.

Titulli: Martesa dhe mardhëniet intime në Islam
Autori: Doc. Dr. Shefik Kurdiq
Përkthyes: Agim Avdiu
Recensentë: Doc. Dr. Shukri Ramiq, Dr. Izet Terziq
Lektor : Hysen Maloku
Përgaditje kompjuterike : HATT design – Prishtinë
Botues: Fondacioni i Rinisë Islame
Shtypi: Focus – Prishtinë

Martesa është një institucion shumë i rëndësishëm, të cilit Islami i kushton rëndësi të veçantë. Këtë në mënyrën më të mirë na e ka treguar autori i këtij libri, që është para nesh, e që e trajton martesën dhe marrëdhëniet martesore. Autori me argumente ka sjellur të gjitha gjërat relevante që kanë të bëjnë me këtë temë, duke i bazuar të gjitha qendrimet në bazat kur’anore dhe sunnetin e Resulullahut a.s., e ndonjëherë edhe në mendimet e dijetarëve të hershëm duke paraqitur edhe qëndrimet e tija, që këtë libër na e bëjnë edhe më të dashur.

Në pjesën e parë të librit doc. dr. Shefik Kurdiç, ekspert në lëminë e hadithit, shfrytëzon mjaftë lëminë e tij dhe në themelet e shumë haditheve, nxjerr elementet më të rëndësishme për rëndësinë e martesës dhe marrëdhënieve martesore e pastaj nxjerr konkluzione se martesa është mbrojtja më e mirë nga anarkia morale dhe sëmundjet e rrëzikshme, të cilat e kanë sulmuar botën.

Në pjesën e dytë të këtij libri të vogël, por jashtëzakonisht të dobishëm, trajtohet shkurorëzimi dhe krejt çka ka lidhje me këtë segment, duke sjellur tërë argumentet e duhura për gjetjen e modusit si ta ruajmë martesën nga shkurorëzimi i padëshiruar që me vete tërhjek një numër të madh të pasojave të padeshiruara.

Duke vlerësuar këtë libër nga aspekti shkencor i tij, lirisht mund konkludojmë se paraqet një nga projektet më serioze të bërë në gjuhën tonë në këtë fushë, dhe me të drejtë mund të presim që të bëhet një burim relevantë në fushën e të drejtës familjare islame, dhe si e tillë do të jetë e mirëseardhur për studentët e të drejtës së sheriatit, në përgjithësi dhe të drejtën familjare në veçanti. Ngrohtësisht e rekomandojmë ketë libër për nxënësit e medreseve, studentëve dhe të gjithë lexuesëve që dëshirojnë ti zgjerojnë njohuritë e tyre.

Kategoritë

Martesa dhe mardhëniet intime në Islam