Mbështetja e të lavdishmit a.xh., Në shpjegimin e librave të teuhidit

CHF32.00

4 stok

Titulli: Mbështetja e të lavdishmit a.xh., Në shpjegimin e librave të teuhidit
Titulli origjinal i librit: Fet’hul mesxhid sherhi kitabil teuhid
Autori i librit të Teuhidit: Muhamed bin Abduluehab Et-Temimi
Pajisi librin e Teuhidit me komenet: Abdurrahman bin Hasan Al Esh-Shejh
Pajisi poshtëshënimet me komente: Abdulaziz bin Baz
Shqiproi nga Arabishtja: Genc Plumbi
Redaktoi dhe korrektoi: Roald A. Hysa, Elton Gjeçi
Arti grafik: Amida Plumbi
Botoi: Jehona

Kategoritë

Mbështetja e të lavdishmit a.xh., Në shpjegimin e librave të teuhidit