Mbrotja nga fatkeqësit, Verifikimi i qëndrimeve të as’habëve pas vdekjes së Pejgamberit (salallahu alejhi ve selem)

CHF11.90

4 stok

Goditja katastrofale ka ardhur pasi Allahu subhanehu ve teala, e mori tek Vetja Pejgamberin, salallahu alejhi ve selem, dhe pasi atij, por edhe neve na e plotësoi fenë dhe dhuntini e Vet, siç thotë Allahu i Larësuar:  “Sot përsosa për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush dhuntin Time, zgjodha për ju islamin fe.” (El-Maide: 3)

Titulli: Mbrotja nga fatkeqësit, Verifikimi i qëndrimeve të as’habëve pas vdekjes së Pejgamberit (salallahu alejhi ve selem)
Autori: Imam El-Kadiu Ebu Bekër El-Arabi El-Maliki
Përktheu nga boshnjakishtja: Agim Avdiu
Për botuesin: Muhamed Bajrami
Komentoi: Muhibudin El-Hatibi (1303-1389 hixhri)
Verifikimi i hadithëve: Mahmud Mehdi Istanbuli
Lekturoi: Blerim Muhaxheri
Redaktura profesionale: Ali Shabani
Redaktorë teknik: Muhamed Shabani
Botues: Shtëpia Botuese “Orient”

Goditja katastrofale ka ardhur pasi Allahu subhanehu ve teala, e mori tek Vetja Pejgamberin, salallahu alejhi ve selem, dhe pasi atij, por edhe neve na e plotësoi fenë dhe dhuntini e Vet, siç thotë Allahu i Larësuar:  “Sot përsosa për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush dhuntin Time, zgjodha për ju islamin fe.” (El-Maide: 3)

Nuk ka asnjë gjë në dynja e cila arrin plotësinë e që kur do qoftë mos të vijë diçka që do ta cungojë, vetëm që përsosmëria e asaj me çka synohet kënaqësia e Allahut të jetë e veçantë, e ato janë veprat e mira dhe bota tjetër, si shpërblim i përsosur i Allahut.

Kategoritë

Mbrotja nga fatkeqësit, Verifikimi i qëndrimeve të as'habëve pas vdekjes së Pejgamberit (salallahu alejhi ve selem)