Medhhebi Hanefij, themelimi, dijetarët, literatura dhe terminologjia e tij

CHF18.90

6 stok

Libri në vete përfshinë pesë kapituj të rëndësishëm ku autori trajton një sërë problematikash nga sheriati Islam.

Titulli: Medhhebi Hanefij, themelimi, dijetarët, literatura dhe terminologjia e tij
Autor: Jusuf Zimeri
Recensentë: Dr. Taxhedin Bislimi
Lektor: Avni Halimi
Redaktor: Zulhixhe Zimeri
Kopertina: Halil Berisha
Botues: Rijasetit të BFI-së Shkup

Libri në vete përfshinë pesë kapituj të rëndësishëm ku autori trajton një sërë problematikash nga sheriati Islam.

Në kapitullin e parë autori definon shkencën e fikut si në aspektin linguistik ashtu edhe në atë terminologjik islam, bënë dallimin në mes të nocioneve “Fikh” dhe “Sheria”.

Në kapitullin e dytë shtjellon zhvillimin e shkencës së fikhut sipas periudhave kohore deri te periudha e muxhtehidëve islam.

Kapitulli i tretë përfshinë themelimin e shkollave juridike, me theks të veçant medhhebit hanefij, themeluesit e ksaj shkolle, fazat e zhvillimi të kësaj shkolle, dijetarët eminent të kësaj shkolle dhe rangimin e tyre.

Në kapitullin e katërt paraqet literaturën e medhhebit hanefij, librat bazike të kësaj shkolle, shpjegimet e tyre, leksikonet, bibliografitë etj.

Në kapitullin e pesë autori paraqet terminologjinë e Fikut hanefij, duke filluar nga norma juridike e deri te terminologjia e veçantë e kësaj shkolle.

Kategoritë

Medhhebi Hanefij, themelimi, dijetarët, literatura dhe terminologjia e tij