POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 60. -CHF (BRENDA ZVICRËS) NDËRSA JASHTË ZVICRËS POSTA 14.90. -CHF

Ndikimi i besimit në sjelljen e muslimanit

CHF22.90

2 stok

Përpjekja për t’i qasur të vërtetat e besimit islam , si : elementet , veçoritë dhe ndikimin e tij , me mjete dhe formula bashkëkohore që do të jenë larg mentalitetit dhe polemikave boshe prej të cilave aktualisht nuk kemi kurrfa rë dobie . Pra , me këtë qasje , objektivi ynë kryesor është që t’ua bëjmë të qartë besimtarëve metodologjinë bashkëkohore që duhet ndjekur , duke iu shmangur sa më shumë të jetë e mundur debateve të padobishme e të stërho lluara , të cilat në të shumtën e rasteve kanë qenë objekt studimi vetëm i një elite të ngushtë , duke e anashkaluar masën e gjerë nga njohja e këtyre mësi meve , që në esencën e tyre janë të bazuara në shpalljen hyjnore dhe kanë ardhur për tërë njerëzimin pa dallime shtresore , qofshin ato edhe të dimensi onit kulturor , të cilat jo vetëm që janë të dobishme , por për më tepër , janë një nevojë aktuale urgjente . – Ringjallja e studimeve akaidologjike në dimensione të shumta , si në : ci vilizim , kulturë , shkencë , ekonomi , politikë , si dhe në atë shpirtëror , pasi që muslimanët prej kohësh e kanë humbur orientimin e veprimit nën botëkupti min e besimit islam në fushat e ndryshme të jetës . Prandaj besoj se është ne vojë e domosdoshme sqarimi i ndikimit të besimit në dimensionin hapësinor dhe kohor , si dhe formimi i kuptimeve të reja për nocione të larta ,

Titulli:  Ndikimi i besimit në sjelljen e muslimanit

BASHKËSIA ISLAME E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Boton : FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME – Prishtinë

Për botuesin : Prof. asoc . dr . Fahrush Rexhepi

Recensues : Prof. ass . dr . Muhamed Jusufi

Lektor : Mimoza Sinani

Korrektor : Mr. Vedat Shabani

Ballina : Bashkim Mehani

Realizimi kompjuterik : Nuhi Simnica

Në emër të Allahut , Mëshiruesit , Mëshirëplotit ! Parathënie Lavdia i takon vetëm Allahut të Lartmadhëruar , të Cilin e lavdërojmë dhe prej të cilit falje dhe ndihmë kërkojmë . Paqja dhe mëshira e Tij qoftë mbi të Dërguarin e Tij , mbi sahabët dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij , deri në Ditën e Gjykimit . Shpallja Hyjnore i ka garantuar njerëzimit origjinalitetin e mendimit të tij dhe lirinë e besimit . Prandaj , vërejmë se në zbulimet e mëdha dhe në vep rat madhore të realizuara brenda civilizimit islam në fushën e shkencave ek zakte , si në : mjekësi , inxhinieri , astronomi , apo në shkencat humanitare dhe shoqërore , si dhe në arritjet e tjera , motivi kryesor ka qenë besimi islam i cili i realizoi këto arritje përmes nxitjes së arsyes në zbulimin e argumenteve që gjenden tek krijesat e Allahut xh.sh. Së këndejmi , studimi i strukturës së besimit islam – akaidit , të çon në për fundime se ky besim ka një ndikim të madh në sjelljet e individit dhe të sho qërisë , sepse kjo strukturë depërton dhe ndikon thellë në shumë aspekte jetësore si të individit gjithashtu edhe të shoqërisë , duke e formësuar në më nyrën dhe nivelin e duhur , si në aspektin racional , po ashtu edhe në atë emo cional . Me këtë strukturë të besimit njeriu vlerëson fillimisht vetveten dhe shoqërinë , pastaj gjithësinë në përgjithësi dhe natyrën në veçanti . Kjo u dë shmua vetëm atëherë kur ky civilizim dhe kjo kulturë e arriti apogjeun e vet , pas ardhjes së Islamit . Ky civilizim mbështetjen kryesore e pati në parimet e besimit islam , i cili ndikoi në të në mënyrë të pandërprerë , gjatë tërë për vojës së historisë islame . Të gjithë pejgamberët e orientuan aktivitetin e tyre në thirrjen e parimeve të besimit , duke sqaruar karakteristikat , qëllimet , synimet , objektivat dhe di mensionet e këtij besimi . Ky aktivitet ka të bëjë me përmirësimin e marrë dhënieve ndërshoqërore në zbatimin e drejtësisë dhe barazisë , duke mos patur dallime mes shtresave shoqërore dhe duke trajtuar me mençuri natyrën dhe përdorimin e saj . Pra , u formua një shkollë e veçantë pejgamberike .

Përpjekja për t’i qasur të vërtetat e besimit islam , si : elementet , veçoritë dhe ndikimin e tij , me mjete dhe formula bashkëkohore që do të jenë larg mentalitetit dhe polemikave boshe prej të cilave aktualisht nuk kemi kurrfa rë dobie . Pra , me këtë qasje , objektivi ynë kryesor është që t’ua bëjmë të qartë besimtarëve metodologjinë bashkëkohore që duhet ndjekur , duke iu shmangur sa më shumë të jetë e mundur debateve të padobishme e të stërho lluara , të cilat në të shumtën e rasteve kanë qenë objekt studimi vetëm i një elite të ngushtë , duke e anashkaluar masën e gjerë nga njohja e këtyre mësi meve , që në esencën e tyre janë të bazuara në shpalljen hyjnore dhe kanë ardhur për tërë njerëzimin pa dallime shtresore , qofshin ato edhe të dimensi onit kulturor , të cilat jo vetëm që janë të dobishme , por për më tepër , janë një nevojë aktuale urgjente . – Ringjallja e studimeve akaidologjike në dimensione të shumta , si në : ci vilizim , kulturë , shkencë , ekonomi , politikë , si dhe në atë shpirtëror , pasi që muslimanët prej kohësh e kanë humbur orientimin e veprimit nën botëkupti min e besimit islam në fushat e ndryshme të jetës . Prandaj besoj se është ne vojë e domosdoshme sqarimi i ndikimit të besimit në dimensionin hapësinor dhe kohor , si dhe formimi i kuptimeve të reja për nocione të larta.

 

Kategoritë

Ndikimi i besimit në sjelljen e muslimanit

CHF22.90

Add to Cart