Nën mbrojtjen e Kuranit, pjesa e pestë

CHF16.00

114 stok

Komentimi i Suretu en Nisae

E zbritur në Medine pas sures Mumtehine, ajete: 176
Kjo kaptinë është e mbushur plot me ligje e dispozita të sheriatit, të cilat rregullojnë çështjet ebrendshme e të jashtme të jëtës së myslimanëve. Si çështje me më rëndësi parashtron ato që kanë të bëjnë me gruan, me shtëpinë, me familjen, me shoqërinë e gjerë, por pjesën më të madhe ia kushton dispozitave rreth pozitës së gruas, andaj edhe e merr emrin “Suretun Nisai” – Kaptina e grave.

 

Titulli: Nën mbrojtjen e Kuranit pjesa e pestë
Titulli i origjinalit: Fi dhilali – i – Kuran
Autorë: Sejid Kutbi
Shqipëroi nga Boshnjakishtja: Dr. Selim Sylejmani
Redaktorë: Avni Aliu, teolog
Redaktura gjuhësore: Dr. Selim Sylejmani
Korrektorë: Ridvan H. Bunjaku
Realizimi Kompjuterik: Ridvan H. Bunjaku
Ballina: Lutfi Kapixhiq

Komentimi i Suretu en Nisae

E zbritur në Medine pas sures Mumtehine, ajete: 176
Kjo kaptinë është e mbushur plot me ligje e dispozita të sheriatit, të cilat rregullojnë çështjet ebrendshme e të jashtme të jëtës së myslimanëve. Si çështje me më rëndësi parashtron ato që kanë të bëjnë me gruan, me shtëpinë, me familjen, me shoqërinë e gjerë, por pjesën më të madhe ia kushton dispozitave rreth pozitës së gruas, andaj edhe e merr emrin “Suretun Nisai” – Kaptina e grave.

Kategoritë

Nën mbrojtjen e Kuranit, pjesa e pestë