Nën mbrojtjen e Kuranit, pjesa e tretë

CHF16.00

S’ka stok

Ky xhuz i tretë përbëhet prej dy pjesëve. Pjesa e pareë është plotësim i sures el-Bekare, e cila përfshin dy xhuzet e parë, ndërsa e dyta e përfshin fillimin e sures Al-Imran. Këtu do të bëjmë fjalë, përgjithësisht, për pjesën e parë, ndërsa për pjesën e dytë do të flasim më vonë, kur ta shqyrtojmë suren Al-Imran, nesë Zoti lejon (inshallah).

Titulli: Nën mbrojtjen e Kuranit pjesa e tretë
Titulli i origjinalit: Fi dhilali – i – Kuran
Autorë: Sejid Kutbi
Shqipëroi nga Boshnjakishtja: Dr. Selim Sylejmani
Redaktorë: Avni Aliu, teolog
Redaktura gjuhësore: Dr. Selim Sylejmani
Korrektorë: Ridvan H. Bunjaku
Realizimi Kompjuterik: Ridvan H. Bunjaku
Ballina: Lutfi Kapixhiq

Ky xhuz i tretë përbëhet prej dy pjesëve. Pjesa e pareë është plotësim i sures el-Bekare, e cila përfshin dy xhuzet e parë, ndërsa e dyta e përfshin fillimin e sures Al-Imran. Këtu do të bëjmë fjalë, përgjithësisht, për pjesën e parë, ndërsa për pjesën e dytë do të flasim më vonë, kur ta shqyrtojmë suren Al-Imran, nesë Zoti lejon (inshallah).

Kjo pjesë e mbetur e surës el-Bekare është vazhdim i shqyrtimit të temës së saj qëndrore të cilën e kemi shpjeguar në fillim të xhuzit të parë. Temën e kemi përcjellur me tekstin e surës deri në fund të xhuzit të dytë. Kjo është përgaditja e shoqërisë muslimane në Medinë që të ngritet dhe zgjohet duke bartur obligimet të cilat i merr mbi vete Ummeti. Me këtë Ummeti ringjallet dhe përgaditet për këtë besim të madh në kuptimin e konceptit të drejtë fetar. Ummeti i cili posedon edhe përvojën e popujve fetarë nga misionet e mëhershëm. Në këtë mënyrë ky Ummet e ka kuptuar rrugën e vërtetë, ndërkaq e ka kuptuar edhe devijimin në këtë rrugë, është paralajmëruar për intrigat e armiqëve të vet, armiqëve të Allahut, armiqëve të së vërtetës dhe armiqëve të fesë, në mënyrë që t’u bëhen të qarta veprimet e tyre në çdo fazë të lëvizjes.

Kategoritë

Nën mbrojtjen e Kuranit, pjesa e tretë

CHF16.00