Njeriu që duhet dashur Muhammedi s.a.v.s., biografia e të Dërguarit Muhammed, s.a.v.s.

CHF34.90

S’ka stok

Ky libër është rezultat i studimeve dhe eseve lidhur me jetpërshkrimin e të Dashurit, Muhamedit s.a.v.s, për të cilin një numër i vëllezërve musliman kanë shprehur dëshirën që të tubohen dhe të mblidhen, me qëllim që me llojllojshmërinë e tyre të bëhen shtesë/mëlmesë librit tim Minhaxhul-muslim, në të cilën janë tematikisht janë përpunuar themelet e fesë Islame, si dhe degët e tij, me atë që aty nuk kam prekur jetpërshkrimin shembullorë të Pejgamberit të Preferuar, Muhamedit s.a.v.s,. Andaj duke dashur që t’i plotësoj pritjet dhe dëshirat e tyre, e kam shkruar këtë libër dhe e kam emërtuar Hadhel-habib, Muhammmedun resulullah s.a.v.s, ja muhibb.

Titulli: Njeriu që duhet dashur Muhammedi s.a.v.s., biografia e të Dërguarit Muhammed, s.a.v.s.
Emri i origjinalit: Hadhel-habib, Muhamedun Resulullah s.a.v.s, ja muhibb
Autor: Ebu Bekr el-Xhezairi
Përkthyes: Prof. Gjylsime Zenuni Jashari
Redaktor përgjegjës: Samije Limani Musliu
Lektura: Nada Dosti
Radhitja kompjuterike: Prof. Dr. Ahmed Jashari
Kopertina: Kushtrim Arifi
Shtypi: Arbëria Design – Tetovë
Botues: Litera Group
Ky libër është financuar pjesërisht nga Ministria e Kulturës e R. së Maqedonisë. dhe nga Sh.Q. “Guraba” – Gostivar

Ky libër është rezultat i studimeve dhe eseve lidhur me jetpërshkrimin e të Dashurit, Muhamedit s.a.v.s, për të cilin një numër i vëllezërve musliman kanë shprehur dëshirën që të tubohen dhe të mblidhen, me qëllim që me llojllojshmërinë e tyre të bëhen shtesë/mëlmesë librit tim Minhaxhul-muslim, në të cilën janë tematikisht janë përpunuar themelet e fesë Islame, si dhe degët e tij, me atë që aty nuk kam prekur jetpërshkrimin shembullorë të Pejgamberit të Preferuar, Muhamedit s.a.v.s,. Andaj duke dashur që t’i plotësoj pritjet dhe dëshirat e tyre, e kam shkruar këtë libër dhe e kam emërtuar Hadhel-habib, Muhammmedun resulullah s.a.v.s, ja muhibb.

Duke pasur parasysh se përmbajtja e gjithë asaj që është përmbledhur dhe shkruar mbi temën e jetëpërshkrimit të Pejgamberit s.a.v.s, është shumë e gjerë, me dëshirë që t’u ikë përsëritjeve të panevojshme, fjalët e tepërta ose edhe shkurtësinë e tepruar, me ndihmën e Allahut, do t’i rekem, metodës e cila në këtë rast është më e mirë dhe më e përshtatur – metodës së thjeshtësisë, gjithpërfshirjes dhe qartësisë, e përcjellë me klasifikimin logjik të temave dhe kapitujve, si dhe me bukurinë e detajeve dhe hollësive. Me gjithë këtë, pas shumicës së tërësive tematike do t’u kthehemi përfundimeve, mësimeve dhe mesazheve më të rëndësishme.

Pra, ky libri paraqet studimin lidhur me besimin Islam dhe dashurisë së sinqertë ndaj të Dërguarit Muhamed s.a.v.s, ajo është temë histori që familjet myslimane duhet lexuar që mes anëtarëve të shtohet dashuria ndaj të Dashurit të Allahut, Muhamedit s.a.v.s, por edhe, duke treguar se cili është shembulli i vërtetë, të ndriçohet rruga drejt Udhëzimit të vërtetë në çdo pikëpamje, qofte te bëhet fjalë për aspektin fetarë, shoqërorë ose politik të jetës. Për shkak të gjithë asaj që kemi thënë më lartë, i thërrasë anëtarët e familjeve muslimane që rregullisht te tubohen rreth këtij libri, që të ndajnë së paku një orë, qoftë ditën ose natën, dhe të lexojnë një ose dy kapituj, në varësi të gjatësisë së seksionit të librit. Mandej le të ndalen dhe të mendojnë për mësimet dhe mesazhet e të lexuarës, dhe e gjithë kjo me qëllim të forcimit të besimit të tyre, zgjerimin e njohurive dhe përsoshmërisë së moralit.

Kategoritë

Njeriu që duhet dashur Muhammedi s.a.v.s., biografia e të Dërguarit Muhammed, s.a.v.s.

CHF34.90