Njëzet rrugët e syefaqësisë

CHF5.00

6 stok

Në këte libër shpjegohen aspektet e brendshme dhe të jashtme të adhurimit.Pastaj problemin e syefaqësisë dhe do të ilustrojë 20 rrugë që kjo cilësi e keqe mundë të dëpërtoj te një përson.

Titulli: Njëzet rrugët e syefaqësisë
Autor: Selman el-Aude
Për botuesin: Faruk Vila
Përktheu nga anglishtja: Driton Maxhuni
Redaktor fetar: Bahri Curri
Redaktor gjuhësor: Avni Avdiu
Kopertina: Dorlir Kraja
Realizimi kompjuterik: Dëshmia
Shtypi: Print Ism – Shkup
Boton: SH.B.Dëshmia- Shkup

Në këte libër shpjegohen aspektet e brendshme dhe të jashtme të adhurimit.Pastaj problemin e syefaqësisë dhe do të ilustrojë 20 rrugë që kjo cilësi e keqe mundë të dëpërtoj te një përson.

Përmbajtja: Aspektet e brendshme dhe të jashtme të adhurimit, Aspektet e jashtme të adhurimit, Aspektet e brendshme të adhurimit, Syefaqësia është shkaku i shkatërrimit të veprave të mira, Njëzet mënyra për të bërë syefaqësi, Publikimi i veprave tona, Deklarimi i rrejshëm, Veprimi me syefaqësi pasi kemi qenë të sinqertë, Braktisja e punëve për shkak të njerëzve, Shfaqja e adhurimit në mënyrë dinake, Përulja e dukshme, Tërheqja e vëmendjes për gabimet e të tjerëve, Ruajtja e statusit dhe reputacionit, Të folurit për çështjet në një mënyrë që aludon në idenë se personi është i angazhuar me to, Vendosja e vetes në piedestal, Hedhja poshtë e dijetarëve (predikuesve), Kërkimi i diturisë për të arritur famë, Shtirja e përuljes, Mbitheksimi i punëve të caktuara të dukshme madje deri në atë masë sa që bie në kundërshtim me Sunnetin, Syefaqësia në zellin fetar, Neglizhimi i pamjes së jashtme, Ulja e shikimit, Braktisja e adhurimit nga frika e rënies në hipokrizi, Largimi nga shoqërimi i të tjerëve dhe izolimi i vetvetes, Mashtrimi me veprat e mira etj……

Kategoritë

Njëzet rrugët e syefaqësisë