Normat e sjelljes në Islam

CHF19.00

S’ka stok

Ky libër duhet të jetë manuali i jetës së besimtarëve. Norma të cilat burojnë nga Kurani dhe suneti i pejgamberit a.s. duke filluar nga leximi i kuranit e deri se si duhet ta vizitojmë të sëmurin, ta presim mikun, etj. Lusim Allahun xh.xh. që të na bëjë nga ata që ndjekin më të mirën.

Category: Tags: , ,

Titulli: Normat e sjelljes në Islam
Titulli i origjinalit: Kitabu El Adab
Autori: Fuad Ibn Abdul Aziz Esh Shehlub
Përktheu: Myrvete Allmeta
Korrektor: Luan Hoxha
Redaktor: Myrvete Allmeta
Rradhitja kompjuterike: Alban Bullari
Krahasoi me origjinalin: Alban Bullari
Kopertina: Drita Berisha

Ky libër duhet të jetë manuali i jetës së besimtarëve. Norma të cilat burojnë nga Kurani dhe suneti i pejgamberit a.s. duke filluar nga leximi i kuranit e deri se si duhet ta vizitojmë të sëmurin, ta presim mikun, etj. Lusim Allahun xh.xh. që të na bëjë nga ata që ndjekin më të mirën.

Allahu xh.sh. dërgoi pejgamberin e fundit Muhamedin a.s. që ta plotësojë dhe ta përsosë fenë e tij. Me mirësinë e zotit, pejgamberi i fundit ishte për ummetin e tij burim i cdo gjëje. Në çdo aspekt të jetë besimtarët mysliman janë të obliguar të imitojnë atë, dhe imitimi i pejgamberit a.s. në mënyrën e besimit, adhurimit, etikës, etj, është ndjekja e sunetit të tij. Edhe autori i këtij libri na ka sjellë në argumentuara normat e sjelljes dhe të etikës që duhet të ketë një besimtar.

Kategoritë

Normat e sjelljes në Islam

CHF19.00