Organizimi i jetës, pjesa e parë

CHF12.00

48 stok

Ajo që do të ju prezentoj, në këtë libër është një projekt që mund të ringjallë shtetet tona dhe të shpëtojë rininë tonë. Ky libër është i tipit praktik, ai është i bazuar në Kur’an dhe sunnet si dhe thënje të shokëve të Pejgamberit a.s. Qëllimi i tij kryesor është: TË I GJALLËROJMË SHTETET TONA. Janë bërë hulumtime në rrugë dhe në rini që të njohtohemi me ëndërrat, shpresat dhe aspiratat e tyre. Do t’u çasemi këtyre çështjeve një nga një në mënyrë metodologjike gjatë këtij libri:

Category:

Titulli: Organizimi i jetës, jesa e parë
Titulli në anglisht: Life Makers
Autor: Amër Halid
Përktheu nga anglishtja : Eroll Xhaferi
Redaktor profesional: Mr. Sadik Mehmeti
Botues: Fondacioni i Rinisë Islame
Shtypi: Focus Print – Shkup

Ajo që do të ju prezentoj, në këtë libër është një projekt që mund të ringjallë shtetet tona dhe të shpëtojë rininë tonë. Ky libër është i tipit praktik, ai është i bazuar në Kur’an dhe sunnet si dhe thënje të shokëve të Pejgamberit a.s. Qëllimi i tij kryesor është: TË I GJALLËROJMË SHTETET TONA.
Janë bërë hulumtime në rrugë dhe në rini që të njohtohemi me ëndërrat, shpresat dhe aspiratat e tyre. Do t’u çasemi këtyre çështjeve një nga një në mënyrë metodologjike gjatë këtij libri:

Këto tema janë:

Cilat janë qëllimet e këtij programi?
Cilat janë rezultatet e pritura nga ky program?
Përse emërtimi Sunna El Hayah “Krijuesit e jetës”?
Çfarë lloji jete do të krijohet?
Përse kemi zgjedhur prezentimin e këtij programi në kohë të caktuar?
Cili është dallimi ne mes të këtij programi dhe “Njohtohu me të dashurin”?
Çfarë modele do të zgjedhim për ju?
Sa është kohëzgjatja e këtij projekti?
Kujt i drejtohet programi?
Cili ishtë suksesi i modelit tek të tjerët?
Modeli i Pejgamberit a.s.?
Si mund të krijojmë jetë dhe cilat janë fazat e projektit?

Kategoritë

Organizimi i jetës, pjesa e parë