Parimet bazë të ekonomisë së shëndetit

CHF17.90

2 stok

Në çdo sistem shëndetësor burimet financiare janë të kufizuara,prandaj sistemet e shëndetit duhet të përdorin në mënyrë sa më eficiente burimet që kanë në dispozicion.Kjo merr rëndësi të veçantë sidomos për vendet e Evropës Lindore të cilat kanë kaluar një tranzicion të vështirë pas përmbysjes së komunizmit në vitin 1991 dhe si pasojë dhe luftërave të gjata në rajon.Kriza e shëndetit publik që po përjetojnë këto vende reflekton traumat socio-ekonomike që pasuan prishjen e sistemit të centralizuar dhe depërtimin e mekanizmave të tregut të lirë.

Për më tepër,ka mungesë të ekonomistëve dhe administratorëve shëndetësorë të aftë për të kuptuar dhe menaxhuar problemet që po përjetojnë këto vende.Këto probleme janë veçanërisht të dukshme në Shqipëri dhe Kosovë,ku pagat e ulëta,niveli i ulët i prodhimit dhe emigracioni kanë çuar në një krizë të fuqisë punëtore.

Ky libër ka si qëllim paraqitjen e koncepteve bazë,metodave dhe instrumenteve të ekonomisë së shëndetit,si një nga disiplinat bazë të trajnimit modern në shëndet publik.

Autori:Prof.Dr.Bajram Hysa

Redaktore:Gjylso Binaj

Redaktor shkencor:Dr.Genci Burazeri

Në çdo sistem shëndetësor burimet financiare janë të kufizuara,prandaj sistemet e shëndetit duhet të përdorin në mënyrë sa më eficiente burimet që kanë në dispozicion.Kjo merr rëndësi të veçantë sidomos për vendet e Evropës Lindore të cilat kanë kaluar një tranzicion të vështirë pas përmbysjes së komunizmit në vitin 1991 dhe si pasojë dhe luftërave të gjata në rajon.Kriza e shëndetit publik që po përjetojnë këto vende reflekton traumat socio-ekonomike që pasuan prishjen e sistemit të centralizuar dhe depërtimin e mekanizmave të tregut të lirë.

Për më tepër,ka mungesë të ekonomistëve dhe administratorëve shëndetësorë të aftë për të kuptuar dhe menaxhuar problemet që po përjetojnë këto vende.Këto probleme janë veçanërisht të dukshme në Shqipëri dhe Kosovë,ku pagat e ulëta,niveli i ulët i prodhimit dhe emigracioni kanë çuar në një krizë të fuqisë punëtore.

Ky libër ka si qëllim paraqitjen e koncepteve bazë,metodave dhe instrumenteve të ekonomisë së shëndetit,si një nga disiplinat bazë të trajnimit modern në shëndet publik.

Kategoritë

Parimet bazë të ekonomisë së shëndetit