Pasimi i rrugës së drejtë në kundërshtimin e banorëve të zjarrit, pjesa e dytë

CHF36.00

4 stok

Përmbajtja e librit: Përngjasimi me ta në atë që nuk është prej sheriatit tonë,  “Festa” është emërtim për llojin në të cilin hynë çdo ditë apo vend në të cilin tubohen, si dhe çdo vepër të cilën e praktikojnë nëpër këto vende dhe në këto kohëra, Festat e mosbesimtarëve janë shumë dhe ato dallojnë, Agjërimi i festave të kafirëve si agjërim i dalluar, Agjërimi i karnavaleve, festivaleve dhe festave të tjera të idhujtarëve, Të gjitha festat dhe kohët e risimtarëve janë të këqija dhe të qortuara, pa marrë parasysh shkallën e qortimit etj……

Category:

Titulli: Pasimi i rrugës së drejtë në kundërshtimin e banorëve të zjarrit, pjesa e dytë
Titulli në boshnakisht: Slijeđenje pravok puta u suprostavljanu stanovnicima Vatre
Autorë: Ibën Tejmije
Përktheu nga boshnjakishtja: Agim Avdiu
Verifikimi: Fuad ibën Ali Hafiz
Komentimi: Shjeh Muhamed ibën Salih Ibën Uthejmin
Boton: Shtëpia Botuese “Klubi Studentor”
Krahasoi me origjinalin: Bedri Robaj
Redaktura gjuhësore: Ermal Bega, Avni Avdiu
Kopertina: Dorlir Kraja
Realizimi kompjuterik: Besnik Hamiti
Shtypi: Focus Print
Faqe 467

Përmbajtja e librit: Përngjasimi me ta në atë që nuk është prej sheriatit tonë,  “Festa” është emërtim për llojin në të cilin hynë çdo ditë apo vend në të cilin tubohen, si dhe çdo vepër të cilën e praktikojnë nëpër këto vende dhe në këto kohëra, Festat e mosbesimtarëve janë shumë dhe ato dallojnë, Agjërimi i festave të kafirëve si agjërim i dalluar, Agjërimi i karnavaleve, festivaleve dhe festave të tjera të idhujtarëve, Të gjitha festat dhe kohët e risimtarëve janë të këqija dhe të qortuara, pa marrë parasysh shkallën e qortimit etj……

Kategoritë

Pasimi i rrugës së drejtë në kundërshtimin e banorëve të zjarrit, pjesa e dytë