Përgjigjet islame

CHF12.00

9 stok

Përgjigje të ndryshme në lidhje me problemet me të cilat ballafaqohet besimtari në periudhën bashkëkohore, me theks të posaçëm në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Titulli: Përgjigjet islame
Autor: Salih Behmen
Përkthyes: Dr. Mehmet Halimi
Boton: Logos – A, Shkup
Biblioteka: Mendimi Islam
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Nexhat Ibrahimi
Redaktor gjuhësor: Liljana Jajaga – Meshiq, Fatmire Ajdini – Hoxha
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor Teknik dhe faqosës: Suhejb Xhemaili
Mbikëqyrës i shtypit: Immer Goxhufi
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Përgjigje të ndryshme në lidhje me problemet me të cilat ballafaqohet besimtari në periudhën bashkëkohore, me theks të posaçëm në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Përmbajtja e librit:

Njohurit shkencore dhe Kur’ani, Dialog ndërmjet mësimit Islam dhe Ateizimit, Mbi shpirtin, Vetëharresa e njeriut, Faktet udhëzojnë në modesti, Ardhmëria e pasigurt tërheq vërejtjen, Katastrofat kërcënuese sinjalizojnë, Pushtimi i kozmosit, Disa shprehi tona të këqija, Disa fjalë për xhamitë tona, Bisedë gjatë rrugës, Taksi biseda nga shiriti i magnetofonit, Letër e hapur Sinodit të Kishës Ortodokse Serbe në Beograd, Personaliteti dhe Islami, Islami si fe, Je i obliguar atë që e pret prej tjetri ta bësh vetë, Imani dhe dëshmia e tij, Për një interpretim bashkëkohor të Islamit, Qështja e Hilafetit sot, Përgjigje gazetares Nagorka Idrozoviq, Jeta si humor i zi, Argumentet e Hamdija Pozdercit, Gjykimi i fesë, Edhe kjo ndodhë në ” Shtetin Juridik ” paguhet ai që nuk punon etj.

Kategoritë

Përgjigjet islame