Përkthimi dhe komentimi i domëthënies së el – Istiadhesë, el-Besmelesë dhe i suretu-l-Fatiha në gjuhën shqipe

CHF7.50

150 stok

Nëpërmjet kësaj vepre kam dashur që lexuesit shqiptar t’ia ofroj një pasqyrë të shkurtër rreth mënyrës së kuptimit, interpretimit dhe komentimit të sures së parë komplete të zbritur të Muhamedit a.s., suretul Fatiha, e cila pothuajse në mënyrë gjenerale i ka prekur çështjet më thelbësore mbi të cilat është ngritur dhe ndërtuar Islami, pa të cilin namazi nuk ka kuptim dhe as që pranohet.

Titulli: Përkthimi dhe komentimi i domëthënies së el – Istiadhesë, el-Besmelesë dhe i suretu-l-Fatiha në gjuhën shqipe
Autor: Emin Behrami
Recensentë: Prof. Sabri Bajgora, Prof. Mustafë Havolli
Lektor: Mr. Shefqet Riza
Korrektor: Prof. Sabri Bajgora, Prof. Emin Behrami
Redaktor teknik: Nysret S. Simnica
Përpunimi kompjuterik: Shuli
Shtypi: Koha – Prishtinë
Botim Privat

Nëpërmjet kësaj vepre kam dashur që lexuesit shqiptar t’ia ofroj një pasqyrë të shkurtër rreth mënyrës së kuptimit, interpretimit dhe komentimit të sures së parë komplete të zbritur të Muhamedit a.s., suretul Fatiha, e cila pothuajse në mënyrë gjenerale i ka prekur çështjet më thelbësore mbi të cilat është ngritur dhe ndërtuar Islami, pa të cilin namazi nuk ka kuptim dhe as që pranohet.

Prandaj duke e njohur paraprakisht rëndësinë e jashtëzakonshme që ka përkthimi dhe komentimi i Kur’anit, i cili duhet ti nënshtrohet përgjegjësisë para Zotit dhe shkencës, me përkushtimin më të madh i jam qasur kësaj pune, duke e shfrytëzuar literaturën më burimore dhe me të besueshme islame gjatë shekujve. Autori

Kategoritë

Përkthimi dhe komentimi i domëthënies së el - Istiadhesë, el-Besmelesë dhe i suretu-l-Fatiha në gjuhën shqipe