Përmbledhje e dhikreve dhe lutjeve

CHF7.00

S’ka stok

Ibadeti më i vlefshëm që njeriu mund ta realizojë pas leximit të Kur’anit. Duke angazhuar gjuhën e vetë është përmendja e Allahut ( dhikri ) dhe kërkimi i plotësimit të nevojës me lutjen e sinqertë ( dua ) drejtuar Allahut të Madhërishëm.

Titulli: Përmbledhje e dhikreve dhe lutjeve
Titulli i origjinalit: El-ezkaru vel ed’ije
Autorë: Ebu Hamid Muhamed el Gazali
Përktheue nga boshnjakishtja: Dr. Ali F. Iljazi
Korrektor: Ali Gojani
Redaktor gjuhësor: Mulaim Shehu
Radhitja kompjuterike: Napolon Zeqiri
Përgaditja për shtyp: Ardi – Graphic
Shtypi: Blini BK – Gjakovë
Botues: Ardi – Graphic

Ibadeti më i vlefshëm që njeriu mund ta realizojë pas leximit të Kur’anit. Duke angazhuar gjuhën e vetë është përmendja e Allahut ( dhikri ) dhe kërkimi i plotësimit të nevojës me lutjen e sinqertë ( dua ) drejtuar Allahut të Madhërishëm.

Për këtë është e domosdoshme të shpjegohen dhe të tregohen vlerat e dhikrit në përgjithësi, si dhe llojet e dhikrit në veçanti. Po ashtu është e nevojshme të shpjegohen dhe të tregohen rëndësitë e lutjeve, kushtet që janë të nevojshëm për to dhe veprimeve gjatë lutjes. Gjithashtu është e nevojshme të përmenden disa lutje të Pejgamberit s.a.v.s., dhe të gjeneratave të para, e të cilat përmbajnë vlera të fesë dhe kësaj bote, si dhe ato lutje që janë të lidhura me kërkimin e faljes dhe mbrojtjes.

Kategoritë

Përmbledhje e dhikreve dhe lutjeve

CHF7.00