Përmbledhje pyetjesh nga Fikhu Hanefi

CHF8.90

S’ka stok

Në këtë libër do të paraqiten disa pyetje dhe përgjigjet e tyre në lidhje me Pastërtinë, Namazin, Zekatin, Agjërimin dhe Haxhin.

Titulli: Përmbledhje pyetjesh nga Fikhu Hanefi
Autorë: Jusuf el Haxh Ahmed
Verifikuar nga: Prof. Dr. Muhamed Zuhejli, i autorizuar për çështje shkencore në fakultetin e drejtësisë ( sheriatit ) Universiteti i Damaskut
Përkthyes nga gjuha arabe: Azis Idrizi, Taip Kasami
Recensentë: Mr. Muharem Jahja
Redaktor gjuhësor: Roald A. Hysa
Përgaditja kompjuterike: Armin Braimi
Shtypi: Shtypshkronja Thesari – Dobërdoll
Botues: Q.K. Bindja – Raven

Nga të gjitha shkencat Islame, më me rëndësi është shkenca e fikhut ( jurispudencës ), të cilën e ka për detyrë ta mësojë dhe ta njohë çdo musliman. Fikhu është një shkencë, e cila merret me njohjen e dispozitave të sheriatit islam në mënyrë praktike. Kjo dije merret me të gjitha urdhërat dhe ndalesat, të cilat Allahu ua ka caktuar njerëzve në mënyrë që ta rregullojnë jetën e tyre private dhe shoqërore, siç janë Namazi, zekati, agjërimi, haxhi, mardhëniet me njerëzit dhe dispozitat për familjen. Shkenca e fikhut është ajo shkencë, e cila i mori përsipër të gjitha këto çështje, e në këtë drejtim kanë shkruar e kanë botuar shumë libra dijetarët tone të mëhershëm.

Në këtë libër do të paraqiten disa pyetje dhe përgjigjet e tyre në lidhje me Pastërtinë, Namazin, Zekatin, Agjërimin dhe Haxhin.

Kategoritë

Përmbledhje pyetjesh nga Fikhu Hanefi

CHF8.90