Përse namazi

CHF6.50

82 stok

Në këtë libër paraqitet në mënyrë të detajizuar dëmi për lënjen e namazit si dhe dobitë për faljen e namazit. Fitimi i Ahiretit (bota e ardhme) është e qartë. Xhennneti nuk do t’i ipet atij që nuk falë namaz. Pastaj mbetet që ta fitojnë pasurinë e dunjasë, dhe kjo arrihet Ile dy drejtime:

Titulli: Përse namazi
Titulli i origjinalit: Niçin namaz
Autor: Vehbi Karakash
Përkthyes: Naser Bytyqi
Editor: Lulzim Leeaj
Korrektor: Hysen Maloku
Përgaditi për botim: Bashkim Avdiu
Distributor: Selami Hyseni
Marketingu: Milazim Leeaj
Përgatitja kompjuterike: Sira diseng
Botues: Fondacioni i Rinisë Islame

Në këtë libër paraqitet në mënyrë të detajizuar dëmi për lënjen e namazit si dhe dobitë për faljen e namazit. Fitimi i Ahiretit (bota e ardhme) është e qartë. Xhennneti nuk do t’i ipet atij që nuk falë namaz. Pastaj mbetet që ta fitojnë pasurinë e dunjasë, dhe kjo arrihet Ile dy drejtime:

Largimi nnga ato që i ka ndaluar All-llahu, me të cilat shpirti yt nuk kënaqet, pra ato të turpshmet, të këqijat dhe të pamoralshmet. Të veprohen ato që ka urdhëruar All-llahu dhe që i përshtaten moralit të njeriut, pra ato punë të mira, të bukura dhe të moralshme, binarë nëpër të cilët do duhet ecur. Domethënë të moralshmet duhet pranuar, kurse të pamoralshmet duhet shmangur. E, namazi këtë do ta realizojë. Gratë, vajzat, të rinjët, pleqtë, kryetari, drejtori, eivilët, ushtarët, që e falin namazin, nuk do të përjetojnë të këqijat. Duhet larguar të zhveshurit nëpër filma, ndaj të cilëve njeriu ndien turp dhe që bëhen shkak që njeriu të jetë i pamoralshëm.

Në tërësi bashkëshortet nuk do të mashtrojnë njëri-tjetrin, familjet nuk do të humben, nuk do të mbeten fëmijët pa nënë dhe babë, dhe ata fëmijë të mbeshtjellur e të panjohur nuk do të lihen në oborret e xhamive. Një njeri që e fal namazin dhe e ka dronë ndaj All-llahut, apo një popull i këtillë, nuk do këso skena të pakëndshme dhe të dhimbshme. Dhe, një popull që e fal namazin pa hile, nuk do të jap dhe as nuk do të merr ryshfet. Nuk do të mund te zgjas dorën në padrejtësi, kurrëfarë padrejtësie nuk iu bëhet. Kamata nuk do të shfrytëzohet. Harami i madh apo i vogël nuk do t’u afrohet atyre që falin namaz, por nëse iu afrohet atëherë do t’i mundojë dhe do të vuajnë dënimin në Ahiret. Në mesin e atij populli që falë namazin, alkooli nuk do të perdoret, bixhozi nuk do të luhet, prostitucion nuk do të ketë – nuk do të bëhet tregtia me femra, vjedhje nuk bëhen, në tregti nuk do të përzihet hilja, mashtrimet dhe kontrabanda këtë popull nuk do të mund ta mashtrojë.

Punëtori do t’ia ruajë pasurinë punëdhënësit sikur të kishte qenë pasuria e tij. Edhe ai shtet do t’ia japë të drejtën punëtorit dhe do ta paguajë me kohë. E padrejta do të largohet, e drejta do të mbizotërojë. Më shkurtimisht: nëse në këto troje çdo njeri fal namazin, nuk do të ketë mundësi të punojë punë të këqija – haram. Sepse, namazi nuk i jep të drejtë këtyre punëve.

Kategoritë

Përse namazi