Përshkrimi i Xhenetit

CHF6.50

S’ka stok

Imam Ibn Kajjimi, dijetarë i dalluar, i njohur me thellimin e tij ne horizontet e gjëra të shkencave islame, me shkoqitjen dhe ekspozimin e argumenteve, me njohjen e gjithmbarshme të Sunnetit dhe Kur’anit dhe orientimin ne ate që njerëzit kanë nevojë per të ecur rrugës se drejtë siç janë urdhëruar, si dhe të ruhen nga e ndaluara siç janë paralajmëruar.

Category:

Titulli: Përshkrimi i Xhenetit
Titulli i origjinalit: Sifetul Xhenne
Autorë: Ibën Kajjim El-Xheuzi
Përktheu: Muhamed Bajrami
Lekturoi: Besnik Hamiti
Përgaditja kompjuterike dhe ballina: Muhamed Bajrami

Imam Ibn Kajjimi, dijetarë i dalluar, i njohur me thellimin e tij ne horizontet e gjëra të shkencave islame, me shkoqitjen dhe ekspozimin e argumenteve, me njohjen e gjithmbarshme të Sunnetit dhe Kur’anit dhe orientimin ne ate që njerëzit kanë nevojë per të ecur rrugës se drejtë siç janë urdhëruar, si dhe të ruhen nga e ndaluara siç janë paralajmëruar.

Njëra nga librat e tij më të rëndësishme është Hadi’l-ervah ila biladi’l-efrah, ” Udhëzuesi i shpirtave në rajonet (fushat) e lumturisë” ku ai, ne lidhje me xhenetin dhe qështjet lidhur me te flet me mjaft nxitje, dhe ne mënyrë plotësisht origjinale, derisa per xhehennemin dhe ate që është e lidhur për te nuk thotë asgjë nga vetja e tij, por e cekë vetëm ate që kanë thënë të tjerët per këtë.

Kategoritë

Përshkrimi i Xhenetit

CHF6.50