Raporti ndërmjet individit dhe shtetit, studim kërkimor sipas legjislacionit të shtetit Islam

CHF5.00

31 stok

Ligjet dhe rregullat e jurispudencës Islame janë dy kategorisch: E para përbëhet nga urdhërat e shkruara për qëllime fetare dhe shpirtërore,kurse e dyta përbëhet nga rregullat dhe ligjet për udhëheqjen dhe organizimin e shtetit, të qeverisë dhe raportit ndërmjet individit .

Titulli: Raporti ndërmjet individit dhe shtetit, studim kërkimor sipas legjislacionit të shtetit Islam
Autor: Amir B. Ahmeti
Lektor: Arlind Boshnjaku
Përgaditja kompjuterike: Hatt Design – Prishtinë
Shtypi: Focus – Prishtinë
Botim Privat

Ligjet dhe rregullat e jurispudencës Islame janë dy kategorisch: E para përbëhet nga urdhërat e shkruara për qëllime fetare dhe shpirtërore,kurse e dyta përbëhet nga rregullat dhe ligjet për udhëheqjen dhe organizimin e shtetit, të qeverisë dhe raportit ndërmjet individit .

Ky punim kërkimor-shkencor jep një pasqyrë të lirive dhe të drejtave të individëve nën administrimin e shtetit islam, si dhe të detyrave të individëve daj shtetit. Trajtimi bëhet sipas legjislacionit të shtetit islam. Për t’i kuptuar më mirë këto liri dhe të drejta nga këndvështrimi islam, mendoj se është mirë të njihemi me jurisprudencën islame dhe burimet e saj. Ligjet dhe rregullat e jurisprudencës islame janë dy kategorish: E para përbëhet nga urdhrat e shkruar për qëllime fetare dhe shpirtërore, kurse e dyta përbëhet nga rregullat dhe ligjet për udhëheqjen dhe organizimin e shtetit, të qeverisë dhe raporteve ndërmjet qytetarëve e bashkësive të tyre. Këto përfshijnë rregullat e sjelljes njerëzore, ligjet penale, ligjet e gjendjes civile, ligjet kushtetuese, ligjet ndërkombëtare etj. Kështu Islami kombinon jetën shpirtërore dhe laike njëkohësisht. Për më shumë mund ta lexoni librin.

Kategoritë

Raporti ndërmjet individit dhe shtetit, studim kërkimor sipas legjislacionit të shtetit Islam