Reflektime Kur’anore

CHF24.00

25 stok

Libri “Reflektime Kur’anore”, i mendimtarit të mirënjohur bashkëkohor Amër Halid, nuk ka për synim të shërbejë si një tefsir i mirëfilltë i Kur’anit famëlartë. Përmes temave të shtjelluara në këtë libër nuk synohet interpretimi i çdo ajeti të Kur’anit Fisnik, sikur që kanë bërë deri tani kolosët e tefsirit në vite.

Titulli: Reflektime Kur’anore
Autor: Amër Halid
Përkthyes: Elmaz Fida
Lektor: Namir Lapardhaja
Korrektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan Ism
Kopertina: Jusuf Saliu
Shtypi: Print Ism – Shkup
Numri faqeve: 304
Formati: B5
Botues: Shtëpia Botuese Furkan ISM – Shkup

Libri “Reflektime Kur’anore”, i mendimtarit të mirënjohur bashkëkohor Amër Halid, nuk ka për synim të shërbejë si një tefsir i mirëfilltë i Kur’anit famëlartë. Përmes temave të shtjelluara në këtë libër nuk synohet interpretimi i çdo ajeti të Kur’anit Fisnik, sikur që kanë bërë deri tani kolosët e tefsirit në vite.

Por, në faqet e këtij libri autori ka ofruar një përmbledhje të shkurtër të interpretimit të Kur’anit famëlartë, duke u përqendruar me këtë rast kryesisht në boshtin qendror të kapitujve dhe sureve. Kështu, qëllimi i tij kryesor, siç thotë edhe autori vetë, është që përmes temave të shtjelluara t’ua lehtësojë lexuesve kuptimin e Kur’anit dhe të kontribuojë në drejtim të thyerjes së barrierave që na ndajnë me Kur’anin.

Duke vështruar komentimin e Kur’anit sipas kapitujve, lexuesit do të kuptojmë qëllimet dhe objektivat e çdo xhuzi dhe sureje. Në çdo sure të trajtuar përmendet edhe objektivi kryesor i saj. Në këtë mënyrë për lexuesin edhe lehtësohet lidhja e ajeteve mes vete. Dhe ç’është më e rëndësishme, çdo sure ka lidhje me suren dhe tematikën që trajtohet në suren e mëparshme dhe të mëpasshme.

Shpresojmë që temat e trajtuara në këtë libër të jenë të vlefshme për të gjithë të interesuarit, si për njerëzit më të thjeshtë, ashtu edhe për ata që e kanë mësuar Kur’anin përmendësh.

Kategoritë

Reflektime Kur’anore