Rruga e grupit të shpëtuar dhe palës së ndihmuar nga Allahu në frymën e Kuranit dhe sunetit

CHF6.00

5 stok

Këto janë disa studime të rëndësishme dhe të llojllojshme, që i thërrasin myslimanët në akiden (besimin) e Teuhidit (Njëshmërisë) së sinqertë dhe në të larguarit nga shirku, i cili është përhapur në shumë vende myslimane. Kv është shkaku i fatkeqësisë së botës bashkëkohore, e sidomos të botës islame, me fatkeqësitë, katastrofat, luftërat dhe çoroditjet që po ndodhin në të.

Category:

Titulli: Rruga e grupit të shpëtuar dhe palës së ndihmuar nga Allahu në frymën e Kuranit dhe sunetit
Titulli i origjinalit: Minhaxh el-firkatin-naxhijeh vet-taifetil-mensureh ala davi’l kitabi ves-sunneh
Autori: Muhamed Xhemil Zejno
Përktheu: Bekir Halimi
Redaktor: Irfan Salihu, Fatmir Zaimi
Lektor: Majlinda hysa
Redaktor teknik: Sedat Ramadani
Botues: Bekir Halimi
Botoi: Sh. B. Nun

Këto janë disa studime të rëndësishme dhe të llojllojshme, që i thërrasin myslimanët në akiden (besimin) e Teuhidit (Njëshmërisë) së sinqertë dhe në të larguarit nga shirku, i cili është përhapur në shumë vende myslimane. Kv është shkaku i fatkeqësisë së botës bashkëkohore, e sidomos të botës islame, me fatkeqësitë, katastrofat, luftërat dhe çoroditjet që po ndodhin në të.

Këto studime dhe tema e sqarojnë, gjithashtu, rrugën dhe akiden (besimin) e grupit të shpëtuar dhe palës së ndihmuar (nga Allahu), siç transmetohet në hadithet e Muhamedit, salallahu alejhi ue selem, me të cilën gjë u ndriçohet rruga besimtarëve dhe me të u mundësohet të jene nga të shpëtuarit dhe të ndihmuarit Insha’Allah. Lus Allahun, subhanehu ue teala, që t’u bëjë dobi me këtë myslimanëve dhe ta bëjë këtë vepër të sinqertë për fytyrën e Tij të Ndershme.

Kategoritë

Rruga e grupit të shpëtuar dhe palës së ndihmuar nga Allahu në frymën e Kuranit dhe sunetit