Sajfet e përkthimit dhe tefsirit të Kur’anit në Shqip

CHF5.90

S’ka stok

Autori në këtë libër lexuesve ua ofron një pasqyrë të historikut të përkthimit të Kuranit në gjuhën shqipe. Vepra në fjalë sqaron versionet e ndryshme të përkthimit.

Titulli: Sajfet e përkthimit dhe tefsirit të Kur’anit në Shqip
Titulli anglisht: The sayfahs oft he translation and tafseer of The Noble Qur’an into Albanian language
Autorë: Ismail Bardhi
Biblioteka: Mendimi Islam
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Nexhat Ibrahimi
Redaktor gjuhësor: Shkëlzen Halimi
Redaktor artistik dhe disajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Naser Fera
Mbikqyrës i shtypit: Kemail Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup
Botues: Logos – A

Autori në këtë libër lexuesve ua ofron një pasqyrë të historikut të përkthimit të Kuranit në gjuhën shqipe. Vepra në fjalë sqaron versionet e ndryshme të përkthimit.

Vlen të përmendet se libri në fjalë është i përkthyer edhe në gjuhën angleze. Me këtë libër mund të shërbehen studiuesit e teologjisë, orientalistikës, sociologjisë së religjionit etj.

Kategoritë

Sajfet e përkthimit dhe tefsirit të Kur’anit në Shqip

CHF5.90