Sheriati islam, aktualität gjithëkohor dhe gjithëhapësinor i tij

CHF12.00

2 stok

Bazën per këtë libër e përbën studimi që kam paraqitur ne “Nedvet’ut-tesh’ri’il- islamiĺ (Simpoziumi mbi Sheriatin Islam). i mbajtur ne qytetin EI-Bejda ne Republiken Arabe të Libisë, në maj të vitit 1972 me ftesë të Universitetit të Libisë, kurse për gjuhën arabe dhe islamistikë nën kujdesin e Fakultetit.

Titulli i librit: Sheriati islam, aktualität gjithëkohor dhe gjithëhapësinor i tij
Autor : Dr. Jusuf El-Kardavi
Përktheu: Nexhat S. Ibrahimi
Botues: Logos – A
Biblioteka: Mendimi Islam
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Nexhat Ibrahimi
Redaktor gjuhësor: Edison Çeraj
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Halil Berisha
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Bazën per këtë libër e përbën studimi që kam paraqitur ne “Nedvet’ut-tesh’ri’il- islamiĺ (Simpoziumi mbi Sheriatin Islam). i mbajtur ne qytetin EI-Bejda ne Republiken Arabe të Libisë, në maj të vitit 1972 me ftesë të Universitetit të Libisë, kurse për gjuhën arabe dhe islamistikë nën kujdesin e Fakultetit.

Ne këtë simpozium qenë ftuar mbi tridhjetë dijetarë dhe hulumtues autoritative të fikhut e Sheriatit islam të shtrojnë disa studime krahasuese juridike ne lidhje me një numër të caktuar të çështjeve  më të rëndësishme. E gjithë kjo me qëllim të afrimit të ndihmës per komisionet të formuara per rishikimin dhe ndërrimin e ligjeve pozitive libiane dhe harmonizimin e tyre me parimet e Sheriatit islam.

Tema qendrore e lëndëve të trajtuara në këtë simpozium ishte:’Përshtatshmëria e Sheriatit ne çdo kohë dhe ne cdo hapësirë’, dhe se këndejmi, edhe përshtatshmëria dhe aktualiteti i aplikimit të tij në epokën tonë bashkëkohore. Eshtë per të mos e besuar se një çështje si kjo shkakton dilema apo polemika të cilat kanë nevojë për peshoren islame, sepse ajo është suponm i imanit, besimit të mirëfilltë dhe domosdoshmëri dhe nevojë e Islamit.

Ky studim përfshinë tri pjesë ose tre kapituj të organizuar sipas rendit në vijim.

Kapitulli i parë përfshin dëshmitë dhe argumentet per aktualitetin e aplikimit të Sherialit ne bazë të provave të Shpalljes historisë dhe njëmendësisë.

Ne kapitullin e dytë trajtohet domosdoshmëria e ixhtihadit në zgjidhjen e situatave zhvillimore dhe problemeve bashkëkohore nën dritën e Sheriati. Po këtu do të qendet edhe shpjegimi i qëndrimit tone per ixhtihadin, pikëpamja jone per trashëgiminë e fikhut, qëndrimi ynë mbi perceptimin e nassit, të citateve burimore, por edhe qëndrimi  ynë ne raport me çështjet bashkëkohere.

Kapituli i tretë do të trajtojë kushtet praklike të cilat gjatë aplikimit te Sheriatit duhet patjetër të sendërtohen ne fushat e ndryshme ligjore, ne mënyrë që ai të ofrojë frytet e veta dhe t’i lumturojë pjesëtarët e tij.

Shpresoj që përmes këtij studimi të kemi dhënë pergjigjen e duhur ne dyshimet per këtë çështje. E gjithë perpjekja ime ka qenë që të jem sa më dobishëm ne këtë drejtim, por suksesi varet vetëm nga Allahu; tek Ai mbështetem dhe vetëm Atij i drejtohem.

Kategoritë

Sheriati islam, aktualität gjithëkohor dhe gjithëhapësinor i tij