Shërimi me Kuran dhe Sunnet – Rregulla dhe mënyra (format xhepi)

CHF5.90

S’ka stok

I tërë falënderimi i takon Allahut, subhanehu ve teala, Zotit të botëve i cili na udhëzoi në fenë Islame dhe na nderoi me udhërrëfimin e më të mirit nga mbarë njerëzimi (Muhammedit, salallahu alejhi ve selem). Ai është Sundue si që nuk ka të barabart me Të, Pasuri që nuk ka nevojë për ndihmën e askujt, i Përjetshmi që nuk ka fëmijë e as partner, i Lartësuari që nuk ka të ngjajshëm. Çdo gjë është e shkatërruar përveç Fytyrës së Tij. E përshëndes dhe lutem për zotëriun e njerëzve dhe xhinëve, Mu hammedin, salallahu alejhi ve selem, të birin e Abdullahut, mbi të qofshin lutjet më të larta e fisnike dhe përshëndetjet e përzemërta.

Titull: Shërimi me Kuran dhe Sunnet – Rregulla dhe mënyra (format xhepi)
Autor: El-Hudajri, Ez-Zehrani, Ez-Zahim
Redaktor: Rafet Zaimi, Metush Mehmedi
Përkthyen: Grup përkthyes
Lektor: E.Bakollari
Redaktor teknik: Sedat Ramadani
Botues: Bekir Halimi
Faqe: 165

I tërë falënderimi i takon Allahut, subhanehu ve teala, Zotit të botëve i cili na udhëzoi në fenë Islame dhe na nderoi me udhërrëfimin e më të mirit nga mbarë njerëzimi (Muhammedit, salallahu alejhi ve selem). Ai është Sundue si që nuk ka të barabart me Të, Pasuri që nuk ka nevojë për ndihmën e askujt, i Përjetshmi që nuk ka fëmijë e as partner, i Lartësuari që nuk ka të ngjajshëm. Çdo gjë është e shkatërruar përveç Fytyrës së Tij. E përshëndes dhe lutem për zotëriun e njerëzve dhe xhinëve, Mu hammedin, salallahu alejhi ve selem, të birin e Abdullahut, mbi të qofshin lutjet më të larta e fisnike dhe përshëndetjet e përzemërta.

Motër dhe vëllau im i sëmurë. Dije se Allahu, subhanehu ve teala, na krijoi neve në këtë botë që Atë ta adhurojmë e nuk na krijoi së koti, e kurrsesi nuk na lë të bredhim marrëzisht e pa përgjegjësi, por do të pyetemi për çdo mëkat të madh e të vogël, për çdo detaj që e kemi bërë në këtë botë qofshin ato apo vepra të këqija. Allahu i Lartësuar thotë:

“E unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër përveç se Mua të më adhurojnë, nuk dua nga ata të më ushqejnë, vërtetë Allahu është Furnizuesi i pamasë, pronar i forcës së plotë absolute” (Edh-Dharijat: 565)

А dhe se nuk do të ktheheni te Ne? I Lartësuar është Allahu, sunduesi i vërtetë, nuk fica ka të adhuruar tjerë përveç Tij, Zot i Arshit All: fisnik” (El Mu’minun: 115-116).

Leximi i Kuranit dhe lutjeve profetike. Vërtet leximi ka ndikim të madh në largimin e magjisë; i lexon atij që është i prekur me magji, ose i lexohet Ajetul-Kursij në një enë (me ujë), ose i lexohen ajetet për magjinë që janë në suren el-‘Araf, Jusuf, Ta-Ha, si dhe bashkë me këto të lexohen surja el-Kafirun, surja el-Ikhlas, surja el-Felek dhe surja en-Nas, dhe të lutet për të për shërim dhe mirëqenie, sidomos lutjet e sakta që janë transmetuar nga Pejgamberi – lëvdata dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të.

Kategoritë

Shërimi me Kuran dhe Sunnet - Rregulla dhe mënyra (format xhepi)

CHF5.90