Shkenca dhe qytetërimi në Islam

CHF19.90

5 stok

Pas të gjitha tragjedive dhe mynxyrave me të cilat u përball Shqipëria në shekullin e kaluar, është kënaqësi të shohësh se tani ajo po i kushton vëmendje mendimit intelektual, që është themelor për rigjallërimin e shoqërisë dhe drejtimin që ajo merr. Shqipëria është një shoqëri islame në mes të Evropës, prandaj shpresa dhe lutjet e mia janë që, tek njihen me rrymat e ndryshme të mendimit perëndimor mendimtarët e saj të rizbulojnë mbi të gjitha traditën e tyre intelektuale islame dhe të bëhen pishtarë të mendimit autentik islam në Evropë, në vend se të kthehen në mendimtarë evropianë të dorës së dytë, të cilët thjesht imitojnë filozofi që janë të huaja për këndvështrimin islam.

Titulli: Shkenca dhe qytetërimi në Islam
Titulli i origjinalit: Science and Civilization in Islam
Autori: Sejjid Husein Nasr
Përktheu nga anglishtja: Edin Q. Lohja
Boton: Logos – A, Shkup
Biblioteka: Mendimi Islam
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Nexhat Ibrahimi
Redaktor gjuhësor: Ornela Ademov
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Halil Berisha
Faqosës: Sedat Halimi
Mbikëqyrës i shtypit: Immer Goxhufi
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Pas të gjitha tragjedive dhe mynxyrave me të cilat u përball Shqipëria në shekullin e kaluar, është kënaqësi të shohësh se tani ajo po i kushton vëmendje mendimit intelektual, që është themelor për rigjallërimin e shoqërisë dhe drejtimin që ajo merr. Shqipëria është një shoqëri islame në mes të Evropës, prandaj shpresa dhe lutjet e mia janë që, tek njihen me rrymat e ndryshme të mendimit perëndimor mendimtarët e saj të rizbulojnë mbi të gjitha traditën e tyre intelektuale islame dhe të bëhen pishtarë të mendimit autentik islam në Evropë, në vend se të kthehen në mendimtarë evropianë të dorës së dytë, të cilët thjesht imitojnë filozofi që janë të huaja për këndvështrimin islam.

Ky libër është i pari që u shkrua në një gjuhë evropiane por nga pikëpamja e vetë shkencës islame dhe jo të kuptuarit sundues perëndimor të historisë së shkencës e cila, s’ka nevojë të theksohet, është gati krejt eurocentrike. Prandaj, libri paraqet një model të ri për studimin e shkencës islame, premisat madhore të të cilit model nuk kanë ndryshuar pas tërë studimeve të mëvonshme në këtë fushë. Kësodore, ai u ka shërbyer si model shumë studimeve të mëvonshme të shkencës islame, sidomos nga dijetarë muslimanë dhe për çudi nuk ka dale asnjë vepër që ta zëvendësojë. Nëse më lejohet modestisht, ai është bërë ‘klasik’ në fushën e tij, prandaj kam vendosur të mos e ripunoj tekstin në botime të mëvonshme por vetëm të përditësoj bibliografinë si ndihmëse për studim të mëtejshëm nga lexuesit.

Për më tepër, libri e ka venduar shkencën islame në kontekstin e traditës intelektuale islame tërësore në një mënyrë që mbetet domethënëse për shumë muslimanë të preokupuar me çështjen e përgjithshme të raportit mes fesë e shkencës në kontekstin islam.

Libri përmban përkthime tekstesh madhore të shkencës islame, vlera e të cilave nuk ndryshon me shfaqjen ose zbulimin e teksteve dhe ideve shkencore të reja.

Kategoritë

Shkenca dhe qytetërimi në Islam