Shndërrimi i Islamistëve nga plagët e Shtatorit tek Pranvera e revoltave

CHF13.00

11 stok

Librin Shndërrimi i Islamistëve nga plagët e Shtatorit tek Pranvera e revoltave  ku flitet mbi rizgjimin e islamistëve dhe grupeve të ndryshme që kanë prapavijë Islame për të refuzuar pushtetarët diktatorial. Është i ndarë në pesë tema dhe ka 150 faqe. Është një historik i zhvillimeve që nga rizgjimi islam e deri në kohët tona.

Titulli: Shndërrimi i Islamistëve nga plagët e Shtatorit tek Pranvera e revoltave
Autori: Velid El Huvejrini
Përktheu: Enklid Pelari
Për botuesin: Bekir Halimi
Kryeredaktor: Rafet Zaimi
Redaktor fetar: Redaksia e Nun
Redaktor gjuhësor: Arian Koçi
Redaktor teknik: Suhejb Xhemaili
Botoi: Nun

Shejhul Islam ibën Tejmijeh ka thënë: ‘’Myslimani duhet të dallojë të keqen që ndodh dhe gradën e saj në Kuran e sunet, ashtu siç duhet të njohë nga ana tjetër të mirat që ndodhin dhe gradën e tyre në kuran dhe sunet. Kështu ai bën dallimin midis gjykimeve që marrin ndodhi dhe ngjarje të caktuara dhe të cilat Kurani dhe suneti duan që ato të ndodhin. Rrjedhimisht i jepet përparësi veprave që janë më shumë të dobishme e më pak të dëmshme, përkundër atyre veprave që janë më pak të dobishme se to, duke zgjedhur të keqen më të vogël dhe duke absorvuar të mirën më të madhe. Sepse ai që nuk e njeh aktualitetin dhe obligimin në fe, nuk i njeh ligjet e Zotit xh.sh tek njerëzit, e nëse nuk i din këto, atëherë ai person punon me injorancë dhe kush e adhuron Allahun xh.sh me padituri sjell më shumë shkatërrim sesa ndreqje’’

Librin Shndërrimi i Islamistëve nga plagët e Shtatorit tek Pranvera e revoltave  ku flitet mbi rizgjimin e islamistëve dhe grupeve të ndryshme që kanë prapavijë Islame për të refuzuar pushtetarët diktatorial. Është i ndarë në pesë tema dhe ka 150 faqe. Është një historik i zhvillimeve që nga rizgjimi islam e deri në kohët tona.

Kategoritë

Shndërrimi i Islamistëve nga plagët e Shtatorit tek Pranvera e revoltave