Shtegu i dijes

CHF14.90

5 stok

Allahu, subhanehu ve teala, pasimin e epshit e ka bërë në kundërshtim me hakun dhe e ka konsideruar palë të kundërt të saj, siç thotë Allahu, tebareke ve teala: “O Davud: “Ne të kemi bërë sundimtar në tokë, e ti pra gjyko me drejtësi mes njerëzve, e mos shko pas dëshirave se ato të shmangin prej rrugës së Allahut. Ata që largohen prej rrugës së Allahut i pret dënim i rëndë për shkak se e harruan ditën e përgjegjësisë.” (SAD:26) E marrur në librin “Shtegu i dijes” i Bekir Halimit.

Titulli: Shtegu i dijes
Autor: Bekir Halimi
Redaktor: Rafet Zaimi
Redaktor gjuhësor: Roald Hysa
Redaktor teknik dhe ballina: Suhejb Xhemaili
Boton: Shtëpia botues NuN,

Allahu, subhanehu ve teala, pasimin e epshit e ka bërë në kundërshtim me hakun dhe e ka konsideruar palë të kundërt të saj, siç thotë Allahu, tebareke ve teala: “O Davud: “Ne të kemi bërë sundimtar në tokë, e ti pra gjyko me drejtësi mes njerëzve, e mos shko pas dëshirave se ato të shmangin prej rrugës së Allahut. Ata që largohen prej rrugës së Allahut i pret dënim i rëndë për shkak se e harruan ditën e përgjegjësisë.” (SAD:26) E marrur në librin “Shtegu i dijes” i Bekir Halimit.

Përmbajtja e librit: Lexo, Shtegu i dijes, Dija obligim fetar dhe domosdoshmëri kohore, Gjërat që duhet patur parasysh gjatë mësimit të fesë, Gjërat që na ndihmojën në rrugën e dijës, Virtytet e nxënësit, Devijimi në kuptimin e fesë, Defektet në rrugën e dijës, Si dëmtohet pozita e fesë, Dijetarët e vërtetë, Qëndrimi ynë ndaj dijetarëve, Mbi ilmin, Ibën Tejmiu dhe metoda e dijes dhe drejtësisë, Hytbe, Pozita e dijetarëve, Vlerat e dijetarëve, Mësuesi mësimi dhe nxënësi, Mësuesi shpresa e ummetit, Pjegamberi s.a.v.s. si mësues, Sjellja gjatë mësimit dhe qëndrimit në shkollë, Ti je i shkëqyeshëm, 10 çelsat e suksesit në shkollë, Rruga e epërsisë dhe suksesit, Udhërrëfyes për ecje stabile në rrugën e dijes, Si ta shfrytëzojmë kohën?, Largohu nga polemizuesit dhe epsharakët!

Kategoritë

Shtegu i dijes