Si të bashkëveprojmë me Sunnetin, orientime dhe rregulla

CHF10.00

3 stok

Bazimi mbi Sunnetin pejgamberik, sipas rregullave të njohura te dijetarët muslimanë dhe muxhtehidët është si bazimi me Kur’anin, librin e All-Ilahut që nga ditët e para të Islamit e deri ne ditët e sotme. Dhe të gjithë muslimanët bazimin mbi Sunnetin pejgamberik si thëniet, veprat dhe miratimet e Pejgamberit Isal-lall-llahu alejhi ve sel-lemj, i konsiderojnë si pjesë e pandarë e fesë se All-Ilahut.

Category:

Titulli: Si të bashkëveprojmë me Sunnetin, orientime dhe rregulla
Autorë : Dr. Jusuf El Kardavi
Përktheu: Grup përkthyesish
Recensentë: Rufat Sherifi, Bashkim Aliu
Lektor: Agim Avdiu
Përgaditja kompjuterike dhe kopertina: Jusuf Saliu
Botues: Furkan Ism
Shtypi: Print Ism

Bazimi mbi Sunnetin pejgamberik, sipas rregullave të njohura te dijetarët muslimanë dhe muxhtehidët është si bazimi me Kur’anin, librin e All-Ilahut që nga ditët e para të Islamit e deri ne ditët e sotme. Dhe të gjithë muslimanët bazimin mbi Sunnetin pejgamberik si thëniet, veprat dhe miratimet e Pejgamberit Isal-lall-llahu alejhi ve sel-lemj, i konsiderojnë si pjesë e pandarë e fesë se All-Ilahut.

Kjo është domosdoshmëri dhe diçka krejt e natyrshme. Nuk ka njeri që beson ne All-Ilahun dhe ne të Dërguarin e Tij që mund të thotë të kundërtën. E si mund të thotë muslimani të kundërtën, kur Sunneti ecën paralel me Kur’anin, sqaron (detajizon) atë që duket e përmbledhur ne Kur’an, e sqaron me hollësi edhe ato që janë të qarta, qartëson ajetet, komenton atë që është përgjithësuese, zbaton ligjet e tij dhe nga njëherë kufizon atë që duket e përgjithshme dhe veçon atë që duket absolute.

Kategoritë

Si të bashkëveprojmë me Sunnetin, orientime dhe rregulla