Të bërit salavat dhe selam për pejgamberin s.a.v.s.

CHF5.90

25 stok

Kurani dhe sunneti i besueshëm e rregullojnë jetën, si të indi vidit, ashtu edhe të shoqërisë. Respektimi parimor i këtyre dy burimeve garanton lumturi edhe në këtë edhe në botën tjetër, ndërsa largimi prej tyre fatkeqësi, edhe në këtë edhe në botën tjetër.

Titulli: Të bërit salavat dhe selam për pejgamberin s.a.v.s.
Titulli i orgjinalit: Donošenje salavata i selama na poslanika s.a.v.s.
Përktheu nga gjuha boshnjake: Dr.asoc. Selim Sylejmani
Boton: XHAMIJA “ATIK” GJILAN
Për botuesin: Mulla Jonuz Leka, imam, hatib, mulaim
Redaktor profesional:Dr. Lulzim Esati prof. i tefsirit
Redaktura gjuhësore: Islam Osmani
Dizajni grafik & ballina: MSc. Lejla Ibrahimi
Shtypi: Dritapress Prishtinë

Kurani dhe sunneti i besueshëm e rregullojnë jetën, si të indi vidit, ashtu edhe të shoqërisë. Respektimi parimor i këtyre dy burimeve garanton lumturi edhe në këtë edhe në botën tjetër, ndërsa largimi prej tyre fatkeqësi, edhe në këtë edhe në botën tjetër.

Çdo gjë me çka njeriu i afrohet Allahut,xhel-le shanuhu, duhet të jetë në kufijtë e asaj që është përcaktuar. Ky është themeli kryesor në fenë Islame, rregull të cilën me fjalët:“Kush bën diç që në fenë tonë nuk është e për caktuar, nuk do t’i pranohet”, e ka vendosur Pejgamberi i Allahut, salallahu alejhi ve selem, kjo për arsye se ibadeti nuk është dënim i vetvetes, as është çdo vetëflijim ibadet.

Këtë libër si një lloj përmbledhje të këshillave për vete dhe vëllezërit e mi, e kam përpiluar nga literatura edukative të cilën e kam pasur në disponim. Gjatë kësaj jam kufizuar në citimin e transmetimeve të sigurta në mënyrë që vëllezërit e mi, të cilët dëshirojnë ta shërojnë shpirtin dhe pastrojnë zemrën, t’i kursej nga leximi i veprave voluminoze të cilat. Ky libër, pa dyshim, mund të shërbejë si një doracak i dobishëm, për vëllezërit të cilët janë përkushtuar thirrjes në islam di t’ua kursejë kohën rreth përgatitjes së temave të tilla, meqë çdo temë e sai është e përshtatshme.

I lutemi Allahut që këtë vepër ta pranojë mirë, (ta shënojë në sevap), që veprat tonë më të mira të jenë pas për fundimit të tyre, dita më e mirë, dita e takimit me Të dhe t’na shpërblejë me shikimin e fytyrës së Tij fisnike. Ai është i plotfuqishëm çka të dëshirojë dhe ta plotësojë çdo dua. Ai na është i mjaftueshëm dhe Ai është mbrojtës i mrekullueshëm!

Libri, falë Allahut dhe mëshirës së Tij, do të jetë interesant për lexues, shok i cili nuk mërzitet, mik i cili nuk është i tepërt, nxitës i zemrës deri në afatin e caktuar, udhërrëfyes i shpirtit në afrim Sundimtarit, përmbledhje këshillash të mrekullueshme dhe rruzash xhevahiri në gjerdanin e çmueshëm, të cilat hulumtuesi i zellshëm, mbase, nuk do të mund t’i gjejë në li brat e tij. Ç’kam dashur të arrij me këtë dhe ç’kam dashur me sajimin e këtij libri, më së miri e di Allahu i cili është dëshmitar ç’ka në gjuhën dhe zemrën e çdo robi të Tij. Vetëm Ai e di çfarë qëllimi ka secili dhe çfarë shpërblimi i ka merituar.

E lusim Allahun, xhel-le shanuhu, që ky libër të jetë i dobishëm për të gjithë lexuesit, që me sjellje të mirë, ahlakun e Pejgamberit të Allahut, salallahu ale jhi ve selem, t’i afrohen Allahut, xhel-le shanuhu, dhe t’i tregojnë përulje. Qoftë bekimi dhe shpëtimi i Allahut, xhel-le shanuhu, mbi të dhe familjen e tij, sa habët dhe tabiinët dhe të gjithë ata që e pasojnë në vepra të mira deri në Ditën e gjykimit.

Kategoritë

Të bërit salavat dhe selam për pejgamberin s.a.v.s.