Të kuptuarit e lehtë të teuhidit

CHF7.00

3 stok

E kam lexuar këtë vepër “Të kuptuarit e lehtë të Teuhidit” (Teuhidi i lehtësuar), të cilën vepër e ka përgatitur shejh Abdullah ibën Ahmed EI-Havil dhe e Ilogaris për të dobishme. Përmban domethënien e teuhidit, domethënien e ibadetit, vlerat e tij, llojet e ibadetit të cilat janë patjetër që ti kushtohen vetëm Allahut të Madhëruar edhe atë me shembuj. Jane të përmendura disa Iloje të shirkut dhe atë që me shirk pakësohet nga thelbi i teuhidit. Për këtë shkak preferoj botimin e kësaj vepre, përhapjen dhe shpërndarjen e saj në vendet ne të cilët janë shumë prezentë të gjitha llojet dhe format e shirkut përkrah paditurisë dhe pasimit të verbër, ndoshta Allahu i Madhërishëm do ti bëj dobi atij të cilit Ai ia dëshiron të mirën.

Category:

Titulli: Të kuptuarit e lehtë të teuhidit
Titulli original: Et-Teuhidu el-mujesser
Autor: Abdullah ibën Ahmed EI-Havil
Përktheu nga boshnjakishtja: Sabahudin Fetahu
Krahasoi me origjinalin: Ali Shabani Tanusha
Lektura: Gjylsime Zenuni – Jashari
Radhitja kompjuterike: Sedat Ramadani
Boton: Sh. Q. “Guraba”

Parathënia e dijetarit të shquar Abdullah ibën Abdurrahman EI-Xhibrin

E kam lexuar këtë vepër “Të kuptuarit e lehtë të Teuhidit” (Teuhidi i lehtësuar), të cilën vepër e ka përgatitur shejh Abdullah ibën Ahmed EI-Havil dhe e Ilogaris për të dobishme. Përmban domethënien e teuhidit, domethënien e ibadetit, vlerat e tij, llojet e ibadetit të cilat janë patjetër që ti kushtohen vetëm Allahut të Madhëruar edhe atë me shembuj. Jane të përmendura disa Iloje të shirkut dhe atë që me shirk pakësohet nga thelbi i teuhidit. Për këtë shkak preferoj botimin e kësaj vepre, përhapjen dhe shpërndarjen e saj në vendet ne të cilët janë shumë prezentë të gjitha llojet dhe format e shirkut përkrah paditurisë dhe pasimit të verbër, ndoshta Allahu i Madhërishëm do ti bëj dobi atij të cilit Ai ia dëshiron të mirën.

Kategoritë

Të kuptuarit e lehtë të teuhidit