Tefsiri i Ibn Kethirit, pjesa e tetë

CHF40.00

95 stok

Sidoqoftë, ky është margaritari i traditës sonë islame, respektivisht, është libri i tetë i tefsirit të Ibn Kethirit i përkthyer në shqip, ku përfshihen suret e Kuranit Fisnik Saf – Nas. Shpresojmë dhe lutemi që ky margaritar të jetë dije për zemrat e gjalla, shërim për zemrat e sëmura dhe ngjallje për zemrat e vdekura për të cilat edhe na flet Krijuesi i zemrave nëpërmjet Librit të Tij, të dërguarve të Tij si dhe trashëgimtarëve të tyre në këtë rast të dijetarit të nderuar Ibn Kethirit.

Me botimin e versionit të shkurtuar dhe redaktuar të komentimit të Kuranit nga dijetari erudit Ibn Kethiri, shpresojmë që traditës së nënqiellit tonë i shtohet edhe një minare e lartë nga e cila vijnë thirrjet për shpëtimin e njeriut tonë.

Titulli: Tefsiri i Ibn Kethirit pjesa e tetë
Autori: Imam Ismail ibn Omer ibn Kethir
Përktheu: Mr. Bashkim Aliu
Redaktorë professional: Mr. Ajni Sinani, Ferid Piku
Redaktor gjuhësor: Dr. Hysen Matoshi
Korrektor: Nuridin Ahmeti
Formati: B5
Faqe: 672
Shtypi: Focus Print — Shkup
Përfaqësitë:
Për Kosovë: Libraria SIRA
Për Shqipëri: Nektari ESXH
Për Maqedoni: FURKAN ISM
Botues: Fondacioni i Rinisë Islame

Sidoqoftë, ky është margaritari i traditës sonë islame, respektivisht, është libri i tetë i tefsirit të Ibn Kethirit i përkthyer në shqip, ku përfshihen suret e Kuranit Fisnik Saf – Nas. Shpresojmë dhe lutemi që ky margaritar të jetë dije për zemrat e gjalla, shërim për zemrat e sëmura dhe ngjallje për zemrat e vdekura për të cilat edhe na flet Krijuesi i zemrave nëpërmjet Librit të Tij, të dërguarve të Tij si dhe trashëgimtarëve të tyre në këtë rast të dijetarit të nderuar Ibn Kethirit.

Me botimin e versionit të shkurtuar dhe redaktuar të komentimit të Kuranit nga dijetari erudit Ibn Kethiri, shpresojmë që traditës së nënqiellit tonë i shtohet edhe një minare e lartë nga e cila vijnë thirrjet për shpëtimin e njeriut tonë.

Kategoritë

Tefsiri i Ibn Kethirit, pjesa e tetë