Tevesuli, si ta kuptojmë tevesulin?

CHF6.90

5 stok

Tema e tevesulit është mjaft e rëndësishme. Shumë prej muslimanëve kanë gabuar në këtë temë duke mos ditur vërtetësinë e saj që është përmendur në Kuran dhe Sunet në mënyrë të dukshme dhe të qartë.

Category: Tags: ,

Titulli: Tevesuli, si ta kuptojmë tevesulin?
Titulli i origjinalit: Kejfe nefhemu et-tevessul
Autori: Muhamed Xhemil Zejno
Përktheu nga arabishtja: Ali Shaban Tanusha
Redaktor teknik: Muharem Ismaili
Për botuesin: Sedat Shabani
Lektor: M. Bakollari
Boton: Shtëpia botuese NuN

Tema e tevesulit është mjaft e rëndësishme. Shumë prej muslimanëve kanë gabuar në këtë temë duke mos ditur vërtetësinë e saj që është përmendur në Kuran dhe Sunet në mënyrë të dukshme dhe të qartë.

Në këtë libër është sqaruar tevesuli i ligjshëm, parimor ( meshru‘ ) dhe të ndaluar duke u bazuar në argumente nga Kurani Fisnik dhe në hadithe të vërteta të transmetuara nga i Dërguari s.a.v.s., në mënyrë që muslimani të ketë dije dhe vizion mbi atë në çfarë thërret, e ta ketë tevesulin e ligjshëm dhe lutjen e pranuar e të mos bjerë në shirk, i cili ia zhduk veprat si rezultat i paditurisë, siç është rasti me shumë muslimanë sot. Allahu i udhëzoftë!

Kategoritë

Tevesuli, si ta kuptojmë tevesulin?